Vytvorte si cestovný príkaz cez program Speedy v module cestovné príkazy. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programu.
Spoločnosť Kamar software.

Cestovné príkazy

Galéria obrázkov programu kniha jázd s modulom Cestovné príkazy.
Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy s modulom Cestovné príkazy.
Cestovné príkazy
Cestovné príkazy.

Jedným z hlavných modulov programu Kniha jázd - Speedy sú cestovné príkazy. Modul cestovné príkazy umožňuje evidenciu, zadávanie a tlač cestovných príkazov, poprípade vyúčtovanie cestovných príkazov. Automatická aktualizácia nových zákonom stanovených sadzieb cestovných náhrad je v module cestovné príkazy samozrejmosťou. Nebudete mať už obavu či vypočítané sumy vychádzajú z aktuálnych sadzieb a či sú správne. V programe je ponechaná tiež možnosť jednotlivé sadzby zadať alebo editovať aj manuálne.

Vzhľadom na to, že proces manuálneho zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre užívateľa prirodzene časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety. Ponúka možnosť duplikácie už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho cestovného príkazu. Pod duplikovaním sa rozumie zadávanie nového cestovného príkazu ktorý má hneď od začiatku vyplnené políčka údajmi, aké sa nachádzali v políčkach v už predtým zapísanom cestovnom príkaze. Celková funkcionalita modulu cestovné príkazy je prispôsobená čo najväčšej užívateľskej prívetivosti a praktickej funkčnosti. Postup pri vystavovaní cestovného príkazu v tomto module, ktorý je súčasťou programu Kniha jázd - Speedy je obdobný, ako pri vyplňovaní bežného papierového formulára. Elektronická forma vyplňovania v našom programe tento proces výrazne časovo skracuje.

Program obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív:

  tlačivo pre cestovné príkazy
  tlačivo vyúčtovania cestovných príkazov
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Modul cestovné príkazy ďalej umožňuje

:
 • Vytvárať kópie cestovných príkazov a následne ich upravovať.
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní).
 • Automatické počítanie cestovných náhrad počas vytvárania cestovného príkazu.
 • Automatickú hromadnú tvorbu cestovných príkazov z už existujúcich záznamov v knihe jázd.
 • Rýchle a automatické vytvorenie knihy jázd z už evidovaných cestovných príkazov.
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi.
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
 • Automatické zisťovanie reálneho počtu kilometrov medzi miestom štartu a cieľa. Zisťuje sa skutočná reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách a nie priama vzdušná vzdialenosť. To zaručuje vysokú presnosť údajov.
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).
 • Plnú podporu pre evidovanie elektromobilu.
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovných príkazov z už existujúcich jázd je možné aj pre cestovné príkazy použiť funkciu samogenerovania, aj spätne za minulé roky.
 • Všetky tlačové zostavy sú daňovo uznateľné.
 • Intuitívna inštalácia aj pre technicky menej zdatných užívateľov a následné jednoduché používanie.

Neviete ako vypísať cestovný príkaz ? Program Speedy to spraví za vás. Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať, pozrite si  bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovných príkazov je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Foto/video ukážky niektorých obrazoviek a funkcií programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

(video prezentácia registrácie programu)Cena programu

:

  typ verzie
  cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur

(Český zákazníci, ktorí chcú mať fakturovanú sumu v Kč budú vybavený cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.


Zopár tipov ku cestovným príkazomPri vystavení cestovného príkazu sa v ňom uvádza:
 • Meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska pracovníka vyslaného na pracovnú cestu.
 • Informácie ohľadom pracovnej cesty. Miesto a čas začatia pracovnej cesty, miesta jednania, účel cesty, miesto a čas skončenia pracovnej cesty.
 • Dopravné prostriedky ktoré boli použité na pracovnú cestu.
 • Poskytnuté zálohy na pracovnú cestu, ich výška zálohy a dátum poskytnutia zálohy.
 • Súhlas pracovníka s vyslaním na pracovnú cestu – podpis pracovníka.

Existujúce náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste

  platné v roku 2024

Pre cestovné príkazy pri tuzemskej pracovnej existuje nárok na


 • Náhradu preukázaných cestovných výdavkov.
 • Náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie.
 • Náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
 • Náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny.
 • Stravné.

Naviac patrí zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste aj


 • Náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí.
 • Náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za odporúčané očkovanie.

Podľa § 14 zákona o cestovných náhradách môže pracovníkovi zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste vreckové v eurách alebo v cudzej mene. Až do výšky 40% stravného poskytnutého pracovníkovi na zahraničnej pracovnej ceste. Vreckové, na rozdiel od ostatných náhrad, nie je povinná cestovná náhrada. Vreckové poskytnuté pracovníkovi je však zdaniteľným príjmom zamestnanca, čo znamená, že o sumu poskytnutého vreckového sa pracovníkovi zvyšuje hrubá mzda. To má dopad na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a aj dopad na výpočet dane zo mzdy pracovníka.

Povinné náhrady za pracovné cesty

, ktoré sú do limitu stanoveného zákonom o dani z príjmov (teda vyššie spomenuté náhrady okrem vreckového do výšky 40%), nepredstavujú pre pracovníka zdaniteľný príjem.