Vyberte si z nabídky našich programů, nebo si dejte „ušít“ software na míru. Využijte možnost stažení a vyzkoušení programů.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK
Všeobecné obchodní podmínky


 Objednávání softvéru:

Zájemce o softvér si objednáva

softvér na základě objednávky, kterou je možné zaslat poštou, e-mailem, nebo vyplněním objednávky na našem webu. Objednávku lze provést i telefonicky, avšak i v tomto případě objednávka musí být potvrzena e-mailem, nebo prostřednictvím pošty. Objednávka se stává závaznou i bez potvrzení ze strany Kamar softwaru. Objednatel odesláním objednávky zároveň prohlašuje, že si je vědom závazností objednávky a souhlasí s ní. Odeslaná objednávka představuje závazek zájemce o software, převzít objednaný software ve smyslu podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách a zaplatit uvedenou cenu.


 Předání a převzetí softvéru:

Softvér vyvinutý společností Kamar software

(napr. program Kniha jízd - Speedy) se nedodává fyzicky kromě výjimky, když si zákazník přímo v objednávce vyžádá instalační CD. Pokud si zákazník nevyžádá instalační CD, znamená to, že si software stáhne sám z našeho webu v sekci download. Obsah instalačního CD je shodný s tím, co se nachází v sekci download. Aplikace vyvinuté společností Kamar software jsou shareware a mohou se volně šířit. Chcete-li aplikace vyvinuté společností Kamar software používat ke komerčním účelům a plně využívat všechny jejich funkce, musíte si je zaregistrovat. Nezaregistrovaný shareware má některá funkční omezení.
Pokud si objednáte software, který nebyl vyvinut společností Kamar software tak software bude dodán formou dobírky nebo osobním převzetím v sídle společnosti Kamar software. Pro software nevyvinutý společností Kamar software bude doba dodání oznámena po seznámení se s druhem požadovaného softwaru.


 Cena softvéru:
Výška ceny softwaru je na našem webu uvedena v ceníku a také u každého softvéru zvlášť a obsahuje ji i vyplňovaná objednávka prostřednictvím našeho webu s výjimkou softvéru nevyvinutým společností Kamar software. V tom případě bude cena a dodací doba oznámená dodatečně po seznámení se s druhem požadovaného softvéru. Ceny v ceníku (a také zvlášť uvedené u každého produktu) jsou uvedeny bez DPH v EUR, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Zároveň zákazník bere na vědomí, že společnost Kamar software není plátcem DPH.


 Platební podmínky:
Na základě objednávky softverového produktu vystaví společnost Kamar software fakturu na prodejní cenu softvéru podle platného ceníku, obsahující datum splatnosti a číslo bankovního účtu, na který má být prodejní cena uhrazena. Kamar software posílá faktury v elektronické formě na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud si zákazník vyžádá fakturu v papírové formě, bude mu zaslána poštou na adresu uvedenou v objednávce, pokud zákazník neuvede jinou korespondenční adresu.
Zákazník je povinen uhradit cenu za softvérový produkt ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Není-li lhůta splatnosti uvedena na faktuře, je faktura splatná do 14 dnů od data vystavení. Fakturovaná prodejní cena je považována za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti Kamar software uvedený na faktuře. Až do úplného zaplacení prodejní ceny za softvérový produkt zůstává softvérová licence na tento produkt ve výlučném vlastnictví Kamar software. Zákazník získává právo používat softvérový produkt společnosti Kamar software ke komerčním účelům až po úplném zaplacení prodejní ceny.


 Reklamace softvéru:

Zákazník má právo reklamovat

poškozené instalační médium (pokud si ho vyžádal v objednávce softvéru) způsobené necitlivým poštovním doručením. Kamar software neodpovídá za instalační médium po nainstalování softvéru. Obsah, možnosti a funkce zakoupeného softvéru lze reklamovat pouze pokud jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, která náleží k dané verzi programu.
Kamar software neodpovídá za vady softvéru, které vznikly v důsledku nesprávného uskladnění, nesprávné instalace nebo nesprávného používání softvéru. Kamar software neodpovídá za případnou ztrátu dat. Softvér vyvinutý společností Kamar software obsahuje funkci pro zálohování dat. Realizace zálohování dat je plně v kompetenci a zodpovědnosti zákazníka.


 Používání pod různými operačními systémy:
Všechny aplikace vyvinuté společností Kamar software jsou použitelné pod operačním systémem Windows a některé i pod operačním systémem Linux. Při provozování programu musí být dodrženy podmínky používání pro operační systém Windows popřípadě podmínky používání pro operační systém Linux. Podle toho pod kterým operačním systémem se daná aplikace provozuje. Uživatel zároveň prohlašuje, že si je vědom některých omezení pod operačním systémem Linux.


 Závěrečná ustanovení:
Zákazník bere na vědomí, že softvér je předmětem autorských práv a jeho použití je podmíněno souhlasem s licenční smlouvou, jejíž znění je zobrazeno během instalace programu. Zákazník je oprávněn používat softvér pouze v rámci rozsahu udělené Licence, v souladu s jeho účelovým určením a pouze pro jeho vlastní interní potřeby.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnost dnem 01.01.2024. Kamar software má vyhrazené právo tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat a měnit.

V případě jakýchkoli nejasností nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu kamar@kamar.sk