Vyberte si z nabídky našich programů, nebo si dejte „ušít“ software na míru. Využijte možnost stažení a vyzkoušení programů.
Společnost Kamar software.
CZ ►
SK
Podvojné účetnictví - DAIS

Software DAIS umožňuje: volnou tvorbu analytických účtů - volný způsob označování a organizování účetních dokladů  - neomezený počet pokladních knih (tuzemsko, zahraničí) - neomezený počet knih závazků a pohledávek - sledování celkového salda, salda s konkrétní firmou (osobní účty) - číselník partnerů, zboží, rady dokladů, účetní osnova - nadstandardní podpora vyhledávání nespárovaného salda - výkaznictví DPH až po řádek 27-28 výkazu DPH (i pro vývoz a dovoz). - sledování hospodářského výsledku středisek - automatizovaný převodní můstek při koncoroční uzávěrce - možnost paralelního zpracování měsíců - odděleno účtování v rozsahu tří let - šest analytických stavových knih - dynamické zobrazování stavových údajů jednotlivých účtů bez nutnosti spouštění přepočtu - kaskádové kontroly podvojnosti a souvztažnosti zaúčtování.

Maximální interní číselný rozsah pro zaúčtování

korun je 999999999999.99, a pro zaúčtování deviz 9999999999999.999 Rozsah velikosti samotného účtu je 3 místa pro syntetickou část a 2 místa pro analytickou část. Analytická část může obsahovat alfanumerický údaj. Další rozšíření analytické části účtu není nutné, protože systém individuálně eviduje 7 analytických knih ve kterých jsou vytvářeny skupinky na základě dalších položek účetního dokladu, které se v minulosti dávaly do účetní osnovy.

Metodika účtování: Účetní evidence se realizuje prostřednictvím dvou databank. Do první (DOKLADY) se zapisují účetní doklady. Do druhé databanky (STAVY), se kumulují stavy na jednotlivých účtech při denním a měsíčním zpracování. K vylepšení možnosti opravy jsou věty v souboru DOKLADŮ evidovány ve čtyřech úrovních. Po převzetí účetní informace z některého podsystému je věta dokladu označena jako "DOBRA", nebo "CHYBNA" pokud neprošla přes interní kontroly. Manuálním označováním se věty mění na stav "PŘIPRAVENA". Takovou větu program při nejbližší denní závěrce zaúčtuje do příslušných stavů pokud jsou splněny další podmínky. Pokud je věta po denním zpracování "ZAÚČTOVÁNA", dá se opravit, nebo stornovat pouze účetním způsobem, t. zn. že se vytvoří (automaticky) storno věty. Naproti tomu větu která je ještě označena jako "PŘIPRAVENA", lze jednoduše opravit resp. jednoduše vymazat (bez použití storno vět). Vhodnost použít připravené věty ke kontrole je zjevná.

Informační podpora: Vstupné obrazovky projektu jsou vybaveny kontextově senzitivním HELPEM, což znamená, že pokud si program ptá vstupní údaje, můžete požádat o seznam klíčových kláves s přiřazenými funkcemi. V případě že se nacházíte na pozici položky některého číselníku, a požádáte o pomoc, program nabídne seznam klíčové položky daného číselníku.

Obecné informace: Účetní systém účtuje podvojně, paralelně měnu EURO a jiné měny. Zpracování je organizované způsobem denního, měsíčního zpracování a koncoroční uzávěrky s automatickým převodním můstkem (přeúčtování přes 710xx, 702xx a 701xx a rozúčtování zpět).

V souboru stavů vede 4 úrovně pro obě strany ( MD - D ): 1. stav k 1.1.; 2. obraty za období od začátku roku po aktuální měsíc; 3. obraty za aktuální měsíc; 4. obraty příštího měsíce; Pro všechny úrovně eviduje zvlášť měnu EURO a zvlášť jiné měny.

Soubor stavů je interně rozdělen na 6 analytických knih: 1. hlavní kniha 2. osobní účty 3. saldokonto 4. vnitropodnik 5. obchodní případ 6. zboží

Způsob zaúčtování

se řídí parametricky přes účetní osnovu (číselník účetní osnovy). Zde se zapisují všechny důležité informace o charakteru účtu, dále do kterých analytických knih se má účtovat, druh z hlediska DPH, druh z hlediska zahraničního obchodu, možnost náznaku pro generování kurzových rozdílů, řádek rozvahy nebo výsledovky kde se má účet napočítat a další náznaky. Při okamžitém nebo denním zaúčtování se účtovaná částka (EURO a jiné měny) kumuluje do stavů HLAVNÍ KNIHY na úroveň aktuálního měsíce. V případě že jeden, nebo oba účty mají náznak účtování i do dalších knih, kumulují se i jejich stavy na úrovni aktuálního měsíce. Na dokladech je umožněna evidence partnera (KOD PARTNERA), splatnosti a zúčtovacího pojmu (ZUP) pro stranu MD a D zvlášť, takže se lze účtovat na dva saldokontní účty současně. Také je možné přeúčtování z téhož účtu HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO na jiné HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO

Dalším důležitým aspektem účtování jsou řady dokladů. V číselníku řady dokladů je dovoleno zaznamenat pro danou řadu individuální jednoduchou předkontaci. Při kontaci (po položkách) se automaticky zapisují předkontované účty, čímž se snižuje riziko záznamu chybné účetní souvztažnosti. Program sice neumožňuje předkontovat složené účetní záznamy, ale při přenosu účetních informací z podsystémů (hlavně faktur) se předkontace uvedená v řadách dokladech používá na kompletní rozúčtování po položkách.

Je možné připravovat doklady do příštího období. Věty ve stavu PŘIPRAVENA s datem zaúčtování s obdobím vyšším než je aktuální období, jsou při denní uzávěrce ignorovány a do zpracování se dostanou až když se po měsíční uzávěrce zvýší období a doklady vpadnou do období.

Při denním zaúčtování program mimo jiné zpracuje pokus o saldokontní spárování pro účty označené SALDOKONTO. Pokud jsou položky spárovány (dle klíče: účet + zúčt. pojem (ZUP) + partner + měna), označí se záznam v knize saldokonta jako ZLIKVIDOVANY. Jinak zůstává záznam ve stavu OTEVŘENY. V části zpracování zahraničního saldokonta, je umožněna funkce automatického generování kurzových rozdílů (DEBET-CREDIT). Program generuje kurzový rozdíl pouze pro účty vyznačené v účetní osnově. Výše povoleného kurzového rozdílu je zadaná limitem v parametrech. Je-li výška vygenerovaného kurzového rozdílu vyšší kurzový rozdíl se nevypočítá. Paralelně s knihou saldokonta se vede kniha OSOBNÍCH ÚČTŮ, která je nadmnožinou SALDOKONTA. (Tytéž položky vytvářející skupinky kromě ZUP.)

Při měsíční uzávěrce

se kumulují stavy MD a D pro měnu EURO a také jiné měny ve všech analytických knihách z úrovně měsíční obraty na úroveň roční obraty a měsíční obraty se vynulují. Při roční uzávěrce se kumulují stavy na úroveň k 1.1. Účetnictví eviduje všechny údaje v časovém rozlišení zvlášť pro aktuální rok, příští rok a loňský rok, přičemž rok minulý je po roční uzávěrce pasivní - nedají se v něm realizovat žádné změny. Účtovat lze pouze do aktuálního roku a do příštího. Při roční uzávěrce se do příštího roku pomocí mechanismu převodního můstku přenášejí stavy hlavní knihy a dle výběru také doklady k otevřeným stavům v analytických knihách osobní účty, saldokonto, obchod. případ a zboží. Při prvním náběhu na program je možné naúčtovat počáteční stavy hlavní knihy a saldokonta oproti účtu 70101. Zůstatek na tomto účtu musí být během roku nulový.

Propojení jednotlivých částí: Program poskytuje několik možností prohledávání jednotlivých databází. V databázi dokladů lze záznamy vyhledávat podle čísla dokladu, zúčtovacího pojmu, nebo částky EURO. Z databáze pohybů lze přecházet do databanky stavových knih přičemž je přímo vyhledaný stav zjištěn z aktuálního dokladu buď podle strany MD, nebo D, příslušného partnera, zúčtovacího pojmu, měny, hospodářského střediska, obchodního případu, nebo zboží. Z databanky stavů je zase možný výběr a dynamické zobrazení příslušejících zaúčtovaných dokladů ze souboru dokladů. Odtud program umožňuje znovu přechod do databanky stavů podle jiného výběru. Uvedenou vlastnost jistě ocení každý účetní, který zná problematiku nespárovaného salda. Z databanky dokladů je také možný přímý přechod do části číselníky za účelem aktualizace záznamů a návrat do původně rozpracované věty.

Cena programu (nejsme plátci DPH): 829 €

Závazná objednávka programu.
o program DAIS


Zajemci o program DAIS oceňují také:
Cestovní příkaz
Kniha jízd