Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Podvojné účtovníctvo - DAIS

Softvér DAIS umožňuje: voľnú tvorbu analytických účtov - voľný spôsob označovania a organizovania účtovných dokladov  - neobmedzený počet pokladničných kníh (tuzemsko, zahraničie) - neobmedzený počet kníh záväzkov a pohľadávok - sledovanie celkového salda, salda s konkrétnou firmou (osobné účty) - číselník partnerov, tovarov, rady dokladov, účtovná osnova - nadštandardná podpora vyhľadávania nespárovaného salda - výkazníctvo DPH až po riadok 27-28 výkazu DPH (aj pre vývoz a dovoz). - sledovanie hospodárskeho výsledku stredísk - automatizovaný prevodný mostík pri koncoročnej uzávierke - možnosť paralelného spracovania mesiacov - oddelené účtovanie v rozsahu troch rokov - šesť analytických stavových kníh - dynamické zobrazovanie stavových údajov jednotlivých účtov bez nutnosti spúšťania prepočtu - kaskádové kontroly podvojnosti a súvzťažnosti zaúčtovania.

Maximálny interný číselný rozsah

pre zaúčtovanie eur je 999999999999.99, a pre zaúčtovanie devíz 9999999999999.999 Rozsah veľkosti samotného účtu je 3 miesta pre syntetickú časť a 2 miesta pre analytickú časť. Analytická časť môže obsahovať alfanumerický údaj. Ďalšie rozšírenie analytickej časti účtu nie je potrebné, pretože systém individuálne eviduje 7 analytických kníh v ktorých sú vytvárané skupinky na základe ďalších položiek účtovného dokladu, ktoré sa v minulosti dávali do účtovnej osnovy.

Metodika účtovania: Účtovná evidencia sa realizuje prostredníctvom dvoch databánk. Do prvej (DOKLADY) sa zapisujú účtovné doklady. Do druhej databanky (STAVY), sa kumulujú stavy na jednotlivých účtoch pri dennom a mesačnom spracovaní. K vylepšeniu možnosti opravy sú vety v súbore DOKLADOV evidované v štyroch úrovniach. Po prevzatí účtovnej informácie z niektorého podsystému je veta dokladu označená ako "DOBRA", alebo "CHYBNA" ak neprešla cez interné kontroly. Manuálnym označovaním sa vety menia na stav "PRIPRAVENÁ". Takúto vetu program pri najbližšej dennej závierke zaúčtuje do príslušných stavov ak sú splnené ďalšie podmienky. Ak je veta po dennom spracovaní "ZAÚČTOVANÁ", dá sa opraviť, alebo stornovať iba účtovným spôsobom, t. zn. že sa vytvoria (automaticky) storno vety. Naproti tomu vetu ktorá je ešte označená ako "PRIPRAVENÁ", možno jednoducho opraviť resp. jednoducho vymazať (bez použitia storno viet). Vhodnosť použiť pripravené vety na kontrolu je zjavná.

Informačná podpora: Vstupné obrazovky projektu sú vybavené kontextovo senzitívnym HELPOM, čo znamená, že ak si program pýta vstupné údaje, môžete požiadať o zoznam kľúčových klávesov s priradenými funkciami. V prípade že sa nachádzate na pozícii položky niektorého číselníka, a požiadate o pomoc, program ponúkne zoznam kľúčovej položky daného číselníka.

Všeobecné informácie: Účtovný systém účtuje podvojne, paralelne menu EURO a iné meny. Spracovanie je organizované spôsobom denného, mesačného spracovania a koncoročnej uzávierky s automatickým prevodným mostíkom (preúčtovanie cez 710xx, 702xx a 701xx a rozúčtovanie naspäť).

V súbore stavov vedie 4 úrovne pre obe strany ( MD - D ): 1. stav k 1.1.; 2. obraty za obdobie od začiatku roka po aktuálny mesiac; 3. obraty za aktuálny mesiac; 4. obraty budúceho mesiaca; Pre všetky úrovne eviduje zvlášť menu EURO a zvlášť iné meny.

Súbor stavov je interne rozdelený na 6 analytických kníh: 1. hlavná kniha 2. osobné účty 3. saldokonto 4. vnútropodnik 5. obchodný prípad 6. tovary

Spôsob zaúčtovania

sa riadi parametricky cez účtovnú osnovu (číselník účtovnej osnovy). Tu sa zapisujú všetky dôležité informácie o charaktere účtu, ďalej do ktorých analytických kníh sa má účtovať, druh z hľadiska DPH, druh z hľadiska zahraničného obchodu, možnosť náznaku pre generovanie kurzových rozdielov, riadok súvahy alebo výsledovky kde sa má účet napočítať a ďalšie náznaky. Pri okamžitom, alebo dennom zaúčtovaní sa účtovaná suma (EURO a iné meny) kumuluje do stavov HLAVNEJ KNIHY na úroveň aktuálneho mesiaca. V prípade že jeden, alebo oba účty majú náznak účtovania i do ďalších kníh, kumulujú sa aj ich stavy na úrovni aktuálneho mesiaca. Na dokladoch je umožnená evidencia partnera (KOD PARTNERA), splatnosti a zúčtovacieho pojmu (ZUP) pre stranu MD a D zvlášť, takže sa dá účtovať na dva saldokontné účty súčasne. Tiež je možné preúčtovanie z toho istého účtu HOSPODÁRSKE STREDISKO na iné HOSPODÁRSKE STREDISKO

Ďalším dôležitým aspektom účtovania sú rady dokladov. V číselníku rady dokladov je dovolené zaznamenať pre daný rad individuálnu jednoduchú predkontáciu. Pri kontácii (po položkách) sa automaticky zapisujú predkontované účty, čím sa znižuje riziko záznamu chybnej účtovnej súvzťažnosti. Program síce neumožňuje predkontovať zložené účtovné záznamy, ale pri prenose účtovných informácii z podsystémov (hlavne faktúr) sa predkontácia uvedená v radoch dokladoch používa na kompletné rozúčtovanie po položkách.

Je možné pripravovať doklady do budúceho obdobia. Vety v stave PRIPRAVENÁ s dátumom zaúčtovania s obdobím vyšším ako je aktuálne obdobie, sú pri dennej uzávierke ignorované a do spracovania sa dostanú až keď sa po mesačnej uzávierke zvýši obdobie a doklady vpadnú do obdobia.

Pri dennom zaúčtovaní program okrem iného spracuje pokus o saldokontné spárovanie pre účty označené SALDOKONTO. Ak sú položky spárované (podľa kľúča: účet + zúčt. pojem(ZUP) + partner + mena), označí sa záznam v knihe saldokonta ako ZLIKVIDOVANY. Ináč ostáva záznam v stave OTVORENY. V časti spracovania zahraničného saldokonta, je umožnená funkcia automatického generovania kurzových rozdielov (DEBET-CREDIT). Program generuje kurzový rozdiel iba pre účty vyznačené v účtovnej osnove. Výška povoleného kurzového rozdielu je zadaná limitom v parametroch. Ak je výška vygenerovaného kurzového rozdielu vyššia kurzový rozdiel sa nevypočíta. Paralelne s knihou saldokonta sa vedie kniha OSOBNÝCH ÚČTOV, ktorá je nadmnožinou SALDOKONTA. (Tie isté položky vytvárajúce skupinky okrem ZUP.)

Pri mesačnej uzávierke

sa kumulujú stavy MD a D pre menu EURO a aj iné meny vo všetkých analytických knihách z úrovne mesačné obraty na úroveň ročné obraty a mesačné obraty sa vynulujú. Pri ročnej uzávierke sa kumulujú stavy na úroveň k 1.1. Účtovníctvo eviduje všetky údaje v časovom rozlíšení zvlášť pre aktuálny rok, budúci rok a minulý rok, pričom rok minulý je po ročnej uzávierke pasívny - nedajú sa v ňom realizovať žiadne zmeny. Účtovať sa dá iba do aktuálneho roku a do budúceho. Pri ročnej uzávierke sa do budúceho roku pomocou mechanizmu prevodného mostíka prenášajú stavy hlavnej knihy a podľa výberu aj doklady k otvoreným stavom v analytických knihách osobné účty, saldokonto, obchod. prípad a tovary. Pri prvom nábehu na program je možné naúčtovať počiatočné stavy hlavnej knihy a saldokonta oproti účtu 70101. Zostatok na tomto účte musí byť počas roka nulový.

Prepojenie jednotlivých častí: Program poskytuje viacero možností prehľadávania jednotlivých databáz. V databáze dokladov sa dajú záznamy vyhľadávať podľa čísla dokladu, zúčtovacieho pojmu, alebo sumy EURO. Z databázy pohybov je možné prechádzať do databanky stavových kníh pričom je priamo vyhľadaný stav zistený z aktuálneho dokladu buď podľa strany MD, alebo D, príslušného partnera, zúčtovacieho pojmu, meny, hospodárskeho strediska, obchodného prípadu, alebo tovaru. Z databanky stavov je zase možný výber a dynamické zobrazenie prislúchajúcich zaúčtovaných dokladov zo súboru dokladov. Odtiaľ program umožňuje znovu prechod do databanky stavov podľa iného výberu. Uvedenú vlastnosť iste ocení každý účtovník, ktorý pozná problematiku nespárovaného salda. Z databanky dokladov je tiež možný priamy prechod do časti číselníky za účelom aktualizácie záznamov a návrat do pôvodne rozpracovanej vety.

Cena programu (nie sme platcami DPH): 829 €

Záväzná objednávka programu.
o program DAIS


Zaujemcovia o program DAIS oceňujú aj:
Cestovný príkaz
Kniha jázd