Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

V spoločnosti Kamar software si vysoko vážime Vašu dôveru, dôveru našich zákazníkov, dodávateľov a iných osôb, ktoré s nami komunikujú, a dôrazne dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Kamar software sa zaručuje zaobchádzať so získanými údajmi od zákazníkov a užívateľov dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje

kupujúceho zákazníka, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa a iné údaje vyplňované v objednávkových formulároch budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii so zákazníkom. Kupujúci zákazník sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na servery www.kamar.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.

Objednaním tovaru

prostredníctvom elektronického obchodu www.kamar.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi.

Pokiaľ príde k prevodu vlastníctva spoločnosti Kamar software na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohto Prehlásenia.

Spoločnosť Kamar software je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, užívateľ by si mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.