Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

V spoločnosti Kamar software si vysoko vážime Vašu dôveru, dôveru našich zákazníkov, dodávateľov a iných osôb, ktoré s nami komunikujú, a dôrazne dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Kamar software sa zaručuje zaobchádzať so získanými údajmi od zákazníkov a užívateľov dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím. Spoločnosť Kamar software dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť Kamar software vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých svojich sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia.

Osobné údaje

kupujúceho zákazníka, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa a iné údaje vyplňované v objednávkových formulároch budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii so zákazníkom. Kupujúci zákazník sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

V rámci uzatvorenia a plnenia zákazníckej alebo dodávateľskej zmluvy alebo požiadavky je dôležité, aby sme dokázali správne identifikovať osoby, s ktorými máme komunikovať, ktoré majú rozličné oprávnenia a sú autorizované udeľovať pokyny a prijímať informácie pri plnení zmluvy alebo iné súvisiace informácie. Tieto osoby môžu byť zamestnancami Vašej spoločnosti alebo pracovníkmi jej dodávateľov. Občas (ak si to vyžaduje charakter nimi u nás zakúpeného produktu) môžeme týmto osobám poskytovať aj informácie o iných podobných tovaroch a službách spoločnosti Kamar software, najčastejšie v súvise s inováciami našich služieb a softvérových produktov. O týchto osobách spracúvame len nevyhnutné identifikačné informácie - meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na servery www.kamar.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.

Objednaním tovaru

prostredníctvom elektronického obchodu www.kamar.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi.

Pokiaľ príde k prevodu vlastníctva spoločnosti Kamar software na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohto Prehlásenia.

Spoločnosť Kamar software je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, užívateľ by si mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.