Softvér ZAK záznamník pre advokátsku kanceláriu uľahčí jej chod a poskytne podrobný prehľad úkonov. Zbaví vás rôznych excelových súborov.
Spoločnosť Kamar software.

Záznamník pre advokátsku kanceláriu (ZAK)

Ukážka niektorých obrazoviek programu záznamník pre advokátsku kanceláriu.
Záväzná objednávka programu Záznamník pre advokátsku kanceláriu.
softvér Záznamník pre advokátsku kanceláriu.
Záznamník pre advokátsku kanceláriu.

Program ZAK umožňuje a zároveň uľahčuje evidenciu úkonov právnych služieb poskytnutých advokátskou kanceláriou klientom a výdavkov advokátskej kancelárie vynaložených za klienta. Umožňuje generovanie prehľadov poskytnutých právnych služieb a vo FULL verzii navyše aj generovanie faktúr. Program je určený pre slovenské a české, malé, stredné i väčšie advokátske kancelárie a aj pre samostatných advokátov. ZAK môže byť nainštalovaný samostatne na jednom či viacerých počítačoch alebo môže byť používaný ako zdieľaná aplikácia na serveri, či NAS a používaný súčasne viacerými právnikmi advokátskej kancelárie naraz. Je prispôsobený pre platcu a aj pre neplatcu DPH.
Program ZAK vytvoril skúsený team pozostávajúci z českého advokáta Petra Compeľa a slovenských programátorov Kamar software.

Softvér umožňuje používať 5 typov odmien za právne služby. U jedného klienta je možné pre každý spis použiť ktorúkoľvek (rovnakú alebo inú) z týchto odmien. Okrem hodinovej sadzby je to kombinovaná sadzba (kombinácia mesačného paušálu a hodinové sadzby), úkonová odmena, mesačný paušál a paušál za spis.

Softvér pre advokátsku kanceláriu.

Hlavným typom odmeny je hodinová sadzba

, ktorá sa na trhu právnych služieb ako typ odmeny používa najčastejšie. Je možné nastaviť rôznu hodinovú sadzbu pre každú z 5 kategórií právnikov (partner, advokát, koncipient, študent, administratíva) a to rôzne až pre 3 pásma v závislosti na nastavení limitu (prahovej hodnoty) počtu hodín. Pre každé pásmo je možné pri každej kategórii právnika nastaviť inú hodnotu hodinovej sadzby. Náhradu za stratu času je možné nastaviť percentom z každej hodinové sadzby. V rámci hodinovej sadzby je možné nastaviť tzv. cap (strop). Spočítanie hodín jednotlivých právnikov v jednotlivých pásmach (za účelom finálneho vypočítania odmeny) je možné buď podľa kategórii právnikov alebo za všetkých právnikov hromadne.

Kombinovaná sadzba

je kombináciou mesačného paušálu a hodinovej sadzby (po prekročení hodín pre paušál) s možnosťou nastavenia dvoch pásiem.

Úkonovú odmenu je možné využiť napr. pre úkony typu konverzie dokumentov či overovanie podpisov alebo pre odmenu za úkon právnej služby. V tomto prípade sa nevykonávajú výpočty odmeny podľa advokátskej tarify.

Kľúčové funkcie (moduly) programu sú:

Advokátska kancelária, Úkony a výdavky, Právnici, Klienti, Spisy, Záznamník, Faktúry (vo FULL verzii).

Spisy je možné členiť na podspisy. Spisy je možné označiť ako aktívne alebo archivované. Softvér prideľuje čísla spisov automaticky. Pri vložení prvého klienta je možné založiť číselný rad spisov manuálne podľa vlastnej voľby. Ďalej sa potom pokračuje automaticky v takto manuálne zadanom číselnom rade. Program tak umožňuje zachovať číslovanie klientov podľa vašej aktuálnej spisovne.

Jadrom softvéru ZAK

 je modul Záznamník. Záznamník umožňuje vkladanie aj tzv. mínusových (odpočítaných) hodín. Tým je možné pred fakturáciou korigovať skutočný čas podriadených právnikov na fakturovaný/fakturovateľný čas. Program tak eviduje skutočný čas, odpočítaný (mínusový) a fakturovaný čas. Je to vhodné na sledovanie efektivity podriadených právnikov a zároveň prípravu podkladov na fakturáciu času bez straty týchto dát. Toto je možné využiť pri vykonávaní kontroly výkazov podriadených právnikov vrátane možnosti priraďovať už vložené záznamy iným právnikom bez nutnosti ich zmazania a nového vloženia. Zaznamenávanie času je škálované po 5 minútach. Program umožňuje generovať dva typy prehľadov: na interné účely a ako príloha k faktúre.


Program ZAK ďalej umožňuje:

 
  • Konečne nahradiť rôzne pomocné excelové alebo iné tabuľkové súbori, do ktorých si advokáti zapisujú svoju činnosť ako podklad pre fakturáciu (tento spôsob práce už prenechajte minulosti).
  • Nastavenie prihlasovacieho mena a hesla pre každého právnika, administrátorské oprávnenia, nastavenie prístupov do rôznych modulov (klienti, spisy, záznamník, úkony a výdavky, fakturácia).
  • Prideľovanie rôznych úrovní prístupových oprávnení pre užívateľa (či má možnosť zapisovať a editovať údaje alebo iba možnosť zobrazenia údajov bez ich editácie, viditeľnosť/nevideteľnosť konkrétnych modulov pre užívateľa atď...).
  • Voľbu meny EURO alebo CZK pre výpočet odmeny a jej fakturáciu.
  • Umožňuje tzv. skupinkovanie, vytváranie skupín pre právnikov s týmto oprávnením. V rámci skupiny je možné nastaviť či všetci jej členovia navzájom vidia svoje záznamy alebo nie. Nadriadeným právnikom toto umožňuje kontrolovať výkazy a záznamy podriadených právnikov, meniť ich a korigovať skutočný čas prostredníkom odpočítaného času.
  • Poskytnúť klientom presný zoznam vykonaných úkonov a čas ich trvania.
  • Možnosť rýchlej fakturácie evidovaných úkonov a výdavkov pre klienta.
  • Tlač výstupných zostáv do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).

Doprajte svojim klientom podrobné informácie

 o poskytnutých právnych službách, aby sa im faktúry platili s "ľahším srdcom". Zvoľte si progresívnu metódu evidencie úkonov vykonaných vami a vašimi pracovníkmi a začnite ju viesť pomocou výpočtovej techniky. Ak si chcete náš produkt najskôr vyskúšať, využite možnosť bezplatnej verzie programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Softvér ZAK je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows, ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek Záznamníka pre advokátsku kanceláriu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.


Cena programu ZAKUvádzacie ceny !

  licencia bez časového obmedzenia
  cena (nie sme platcami DPH)
 BASIC verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
 300 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
 500 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 3, počet PC = 3)
 1000 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 10, počet PC = 10)
 1600 Eur
 FULL verzia (právnici bez obmedzenia, počet PC = 10)
 2400 Eur

  licencia s časovým obmedzením
  ročná cena
 BASIC verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
 99 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 1, počet PC = 1)
 199 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 3, počet PC = 3)
 299 Eur
 FULL verzia (počet právnikov = 10, počet PC = 10)
 499 Eur
 FULL verzia (právnici bez obmedzenia, počet PC = 10)
 699 Eur
Licencia s časovým obmedzením sa udeľuje na 1 rok. Následne sa každý rok môže predlžovať po úhrade ročného licenčného poplatku.

 Za každé PC naviac (voči počtu PC v danej verzii) na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 90 Eur
 Pri používaní cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup) sa pripočíta 150 Eur. Viacprávnikové verzie majú RDP prístup automaticky.BASIC licencia obsahuje: prehľadné evidovanie úkonov právnych služieb a súvisiacich výdavkov. Možnosť zadania iba jedného užívateľa/právnika. Bez fakturačného modulu. V sadzbách klienta je možné zadávať sadzby iba bez škálovatelnosti na počet hodín. V základnej cene možnosť inštalácie na 1 PC (možnosť rozšírenia aj na viacero PC).

FULL licencia obsahuje: aj fakturačný modul. Naviac umožňuje vystavovať faktúry pre jednotlivých klientov s výpočtom odmeny podľa údajov v záznamníku. V sadzbách klienta je možné zadávať sadzby so škálovatelnosťou na počet hodín. Možnosť zadať viacej užívateľov/právnikov (počet záleží od typu verzie). V základnej cene možnosť inštalácie na určitý počet PC (možnosť rozšírenia aj na viacero PC).