Ekonomický systém Kamar
Ukážka obrázkov niektorých obrazoviek programu Ekonomický systém Kamar.
Záväzná objednávka programu Ekonomický systém Kamar.
Ekonomický systém Kamar.
Stiahnutie inštalačky programu Ekonomický systém.

Komplexný ekonomický systém, ktorý svojimi službami pokrýva ekonomický chod strednej, alebo malej firmy účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva. Tento účel plní pomocou šiestych modulov z ktorých sa program skladá. Program je vďaka variabilnému nastaveniu použiteľný pre platcu a aj pre neplatcu DPH. Môže sa používať pre jednotnú sadzbu DPH alebo pre dve pásma DPH. Môžete v ňom evidovať viacero firiem naraz. Ide o užívateľsky najpríjemnejší software na trhu v tejto kategórii. Ovládanie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Vďaka tomu sa z programu Ekonomický systém Kamar stáva ideálny pomocník nielen pre každého účtovníka, ale aj pre živnostníka a malého podnikateľa, ktorý si účtovníctvo spracováva sám a tým si šetrí náklady.

Nie každý malý podnikateľ alebo živnostník, ktorý si chce viesť účtovníctvo sám v príslušnom softvéri, to zo začiatku so softvérom úplne zvláda. Sme si toho vedomý a nechceme Vás v tom nechať samých. Preto Vám ponúkame aj možnosť školenia programu Kamar.


Zoznam a základný popis modulov

:

 • Modul Vyšlé faktúry


  Vystavovanie, evidencia a tlač vyšlých faktúr. Ostré faktúry, vrubopisy, dobropisy a proforma faktúry. Rôzne tlačové výstupy. Modul je prepojený s modulom skladov (automatický výdaj zo skladu) a s modulom peňažného denníka (evidencia úhrad) ale môže fungovať aj samostatne bez ostatných modulov. Možnosť storien, tlač faktúr do rôznych formátov súborov (Word, Excel, PDF, Open Office). Možnosť zľavy v konkrétnej faktúre. Modul Vyšlé faktúry plne pokryje všetky vaše úkony ohľadom vystavovania faktúr a ich evidencie.

 • Modul Došlé faktúry


  Inými slovami, modul prijatých faktúr od dodávateľov. Evidencia došlých ostrých a proforma faktúr, vrubopisov a dobropisov. Modul je prepojený s modulom skladov (automatický príjem zo skladu) a s modulom peňažného denníka (evidencia úhrad) ale môže fungovať aj samostatne bez ostatných modulov.

 • Modul Peňažný denník


  Základ jednoduchého účtovníctva prepojený s ostatnými modulmi (funguje aj samostatne). Umožňuje automatické prečíslovanie dokladov podľa dátumu, rozbor za zvolené obdobie, zostavu DPH, položkovú zostavu. Ak máte aj iné moduly tak program záznamy do peňažného denníka vyhotovuje automaticky pri zadávaní jednotlivých dokladov (pokladňa, banka, pohľadávky, záväzky a fakturácia). Umožňuje evidenciu viacerých účtov.

 • Modul Sklady


  Skladové hospodárstvo s možnosťou evidencie 100 skladov. Prepočet obstarávacej ceny metódou váženého aritmetického priemeru. Hromadný príjem a výdaj, ktoré sú možné aj na základe faktúr (jednoduchým kliknutím myšou sa z faktúry vytvorí kompletný príjem alebo výdaj zo skladu). Rýchle inventúry a vždy aktuálny sklad. Všetky zmeny v sklade vybavíte na pár klikov.

 • Modul Majetok


  Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku. Automatický ročný odpis podľa odpisových skupín (aj spätne za minulé roky). Umožňuje technické zhodnotenie. Do modulu zaznamenáte odpisy i zhodnotenie majetku, môžete využiť hromadnú tvorbu účtovných a daňových pohybov k zvolenému dátumu.

 • Modul Výkazy


  Výpočet údajov a tlač údajov pre výkazy použiteľné a vyžadované pri daňovom priznaní. Priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz Dph (riadny, opravný a dodatočný), výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch. Export do XML s následným podaním cez stránku Finančnej správy

 • Modul Grafy


  Grafické zobrazovanie výsledkov/výstupov vyššie popisovaných modulov a ostatných funkcií.

Program Kamar obsahuje uzávierkové operácie. So spracovaním účtovnej uzávierky, založením nového účtového roku Vám pomôžu uzávierkové operácie, ktoré automaticky prevedú a založia v novom roku všetky bankové účty a pokladne podľa toho, ako boli nadefinované (vrátane názvov, skratiek a definícií). Prevedú a vytvoria sa počiatočné stavy peňažného denníka podľa koncových stavov prechádzajúceho roku. Do nového roku sa presunú (na požiadanie) všetky neuzavreté doklady s predchádzajúceho roka.

Ak si chcete náš produkt najskôr vyskúšať, pozrite si  bezplatnú verziu programu, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať a získate plnofunkčnú aplikáciu.
Ekonomický systém Kamar je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Ukážky niektorých obrazoviek Ekonomického systému Kamar.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky.

Cena programu Ekonomický systém

 Kamar:

  zoznam modulov aplikácie
  cena (nie sme platcami DPH)
 Modul Vyšlé faktúry
 28 Eur
 Modul Došlé faktúry
 15 Eur
 Modul Peňažný denník
 22 Eur
 Modul Sklady
 30 Eur
 Modul Majetok
 18 Eur
 Modul Výkazy
  9 Eur
 Modul Grafy
  0 Eur (bezplatne)
 Sumár cien za všetky moduly
 122 Eur
 Pri objednávke si môžete v ľubovoľnej kombinácii zvoliť iba tie moduly ktoré chcete používať.
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači a sú jednorazovou platbou.
 Neplatíte žiadne predlžovacie poplatky za ďalší rok alebo mesiac atď...
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 15 Eur


Aktuálna verzia: 3.50 ( história zmien medzi verziami)Záväzná objednávka programu.