Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Ekonomický systém Kamar


 Zmeny vo verzii 3.50 oproti verzii 3.40

Šípka.kontrolný výkaz Dph pre Českú republiku

Šípka.zmenený kontrolný výkaz Dph pre Slovensko. Od 1.4.2016 nemôže byť celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr (blok B3) 3000 EUR a viac. Ak sa tak stane musí byť blok B3 podrobne rozpísaný.

 Zmeny vo verzii 3.40 oproti verzii 3.30

Šípka.nové členenie zdaniteľných výdajov v peňažnom denníku

 Zmeny vo verzii 3.30 oproti verzii 3.20

Šípka.kontrolný výkaz Dph (riadny, opravný a dodatočný)

Šípka.vo vrúbopisoch a dobropisoch (vo vyšlých a došlých faktúrach) možnosť evidovať k akému pôvodnému dokladu sa vzťahujú.

 Zmeny vo verzii 3.20 oproti verzii 3.10

Šípka.panel rýchleho spustenia je možné používať aj pod Windows 8 64-bit

Šípka.možnosť vyvolania pomocníka v jednotlivých funkciách. Informuje o funkčnosti a ovládaní danej funkcie.

Šípka.možnosť opakovania záznamu v tovaroch vyšlej faktúry (rýchlejšie zadávanie podobných položiek vo vyšlej faktúre)

Šípka.menšia výsledná veľkosť vytvoreného PDF súboru (pri tlači do PDF)

Šípka.v niektorých prípadoch pri tlači do PDF súboru sa zvislé čiary pretransformovali ako mierne naklonené - vo verzii 3.20 opravené.

Šípka.pri tlači do xls súboru (do Excelu) je potlačené okno kontroly kompatibility.

Šípka.pri tlači do OpenOffice súboru nastalo významné zlepšenie vzhľadu všetkých typov výstupu.

Šípka.možnosť nastavenia centralizácie aplikačných oznamov (určené pre používanie dvoch monitorov na jednom PC).

Šípka.možnosť zasielania užívateľských námetov na vylepšenie programu priamo z aplikácie.

 Zmeny vo verzii 3.10 oproti verzii 3.00

Šípka.panel rýchleho spustenia funkcií z menu programu (možnosť užívateľského nastavenia).

Šípka.nová tlačová zostava "Stav na sklade k dátumu ...".

Šípka.ak sa na vystavenej alebo práve zapisovanej vyšlej faktúre stlačí pravé tlačidlo myši nad tlačidlom pridania odberateľa tak sa k faktúre do odberateľa priradí (alebo ak odberateľ existuje tak sa zmení) z číselníka partnerov naposledy zapísaný partner.

Šípka.ak sa v peňažnom denníku na druhej záložke "Detail záznamu" stlačí pravé tlačidlo myši nad tlačidlom priradenia dátumu tak do dátumového políčka sa vpíše (alebo ak je už vyplnené tak sa prepíše) aktuálny systémový dátum.

 Zmeny vo verzii 3.00 oproti verzii 2.90

Šípka.klávesové skratky (hot keys) pre prístup ku tlačidlám na formulári. Napr. Ctrl+S pre zápis, Ctrl+D pre mazanie atď...

Šípka.vynovené grafy. Viac užívateľských nastavení grafu, nový vzhľad. Pre fungovanie grafov už nie je potrebné mať nainštalovaný MS Office.

Šípka.opravená tlač manuálneho pokladničného dokladu (v niektorých situáciách sa nesprávne tlačila suma DPH na pokladničnom doklade).

 Zmeny vo verzii 2.90 oproti verzii 2.80

Šípka.tlačové výstupy do súboru (Word, Excel) podporujú MS Office 2010

Šípka.zapamätávanie zmeneného poradia stĺpcov v zozname záznamov.

 Zmeny vo verzii 2.80 oproti verzii 2.70

Šípka.zapamätávanie filtra zobrazovania.

Šípka.možnosť určenia spôsobu účtovania odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovni. Voľba účtovania na strane zdaniteľných alebo nezdaniteľných výdajov.

Šípka.vo výkazoch sa dá zvoliť či sa majú údaje vypočítať a zobraziť na 2 desatinné miesta alebo bez desatinných miest.

Šípka.údaje v tlačových zostavách Peňažného denníka "Pokladňa", "Banky" a "Priebežné položky" sú odteraz zoradené presne tak ako sa zoradia v zozname záznamov pred spustením tlače..

 Zmeny vo verzii 2.70 oproti verzii 2.60

Šípka.vypnutie prednastaveného duálneho zobrazovania (v pripade potreby je možné v aplikácii znovu zapnúť).

 Zmeny vo verzii 2.60 oproti verzii 2.50

Šípka.tlač samostatného pokladničného dokladu bez zápisu do peňažného denníka.

Šípka.možnosť automatickej zmeny počítadla vyšlých faktúr a proforma faktur.

Šípka.možnosť zmeny radu dokladov pre proforma faktúry.

Šípka.voľba počtu desatinných miest jednotkovej ceny vo vyšlých faktúrach a v číselníku tovarov.

Šípka.zmena názvu programu z "Jednoduché účtovníctvo - Fantozzi" na "Ekonomický systém Kamar".

Šípka.pribudlo tlačítko zrušenia novovytváraného záznamu.

 Zmeny vo verzii 2.50 oproti verzii 2.40

Šípka.umožňuje tlač výstupnej zostavy nielen na tlačiareň alebo obrazovku ale aj do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).

Šípka.na tlačových zostavách pokladničných dokladoch políčko "suma slovom" akceptuje aj desatinnú čiarku.

Šípka.v peňažnom denníku pribudla možnosť filtrovania záznamov aj podľa textu.

Šípka.v peňažnom denníku pribudla možnosť automatického prepočítania DPH na požiadanie.

Šípka.vo vyšlých faktúrach pribudlo nové filtračné kritérium "faktúra + dobropis + vrubopis".

Šípka.výkaz DPH zobrazuje údaje na dve desatinne miesta (ak ide o údaje s menou Euro).

Šípka.výkaz o príjmoch a výdavkoch zobrazuje údaje na dve desatinne miesta (ak ide o údaje s menou Euro).

Šípka.výkaz o majetku a záväzkoch zobrazuje údaje na dve desatinne miesta (ak ide o údaje s menou Euro).

Šípka.odstránený problém s registráciou pod operačným systémom Windows Vista.

Šípka.odstránená chyba pri zadávaní dátumu "OD" do filtra zobrazovania vo funkcii "Hmotný/nehmotný investičný majetok".

 Zmeny vo verzii 2.40 oproti verzii 2.20

Šípka.nastavenie EURA ako hlavnej meny. Prejaví sa iba pri úplne novej inštalácii programu na počítači kde ešte nebol inštalovaný program. Pri prechode z nižšej verzie je nutné nastaviť hlavnú menu manuálne (automatické prepísanie v tabuľke údajov firmy by spôsobilo nežiaduce prepísanie už evidovaných informácií o firme). Info o manuálnom nastavení hlavnej meny nájdete v užívateľskej príručke.

 Zmeny vo verzii 2.20 oproti verzii 2.10

Šípka.nastavenie konverzného kurzu EUR/Sk. Prejaví sa iba pri úplne novej inštalácii programu na počítači kde ešte nebol inštalovaný program. Pri prechode z nižšej verzie je nutné zadať konverzný kurz (30,1260) do programu manuálne (automatické prepísanie v tabuľke údajov firmy by spôsobilo nežiaduce prepísanie už evidovaných informácií o firme).

 Zmeny vo verzii 2.10 oproti verzii 2.00

Šípka.program je plne pripravený pre prechod na EURO a pre používanie EURO meny.

Šípka.duálne zobrazovanie v režime Sk/EUR a neskôr aj EUR/Sk

Šípka.v grafoch možnosť obmedzenia tvorby grafu iba z dát týkajúcich sa zvoleného partnera (odberateľa alebo dodávateľa).

Šípka.v grafoch pribudla možnosť vytvárania grafu aj v perióde jednoho roku.

Šípka.nová tlačová zostava "Skladová karta za obdobie".

 Zmeny vo verzii 2.00 oproti verzii 1.30

Šípka.od verzie 2.00 je možné Jednoduché účtovníctvo - Fantozzi používať aj pod operačným systémom Linux.

Šípka.nový modul GRAFY.
 Zmeny vo verzii 1.30 oproti verzii 1.20

Šípka.možnosť viesť účtovníctvo pre viacero firiem v jednej aplikácii pričom dáta jednotlivých firiem sú oddelené.
 Zmeny vo verzii 1.20 oproti verzii 1.00

Šípka.pribudol systém sledovania a ochrany vykonaných zmien v údaji.

Šípka.možnosť prednastavenia vypĺňania sprievodných textov na vyšlej faktúre.

Šípka.možnosť "odstornovania" stornovanej faktúry a jej vrátenie medzi živé faktúry.

Šípka.možnosť zmeny proforma faktúry na ostrú faktúru.

Šípka.vo vyšlých a došlých faktúrach pribudla možnosť zobraziť úhradu vykonanú cez peňažný denník priamo v peňažnom denníku bez nutnosti prepínania sa na peňažný denník..

Šípka.možnosť vypnutia/zapnutia zobrazovania textu "Fakturujeme Vám úhrnom" a informácie o súčte merných jednotiek na tlačovom výstupe vyšlej faktúry.