Vystavte cestovný príkaz v programe Speedy a získate automatické vypočítanie cestovných náhrad a sadu užitočných podporných funkcií.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ

Cestovný príkaz

Ukážky obrazoviek modulu Cestovný príkaz.
Záväzná objednávka programu.
Cestovný príkaz.
Instalace cestovních příkazů.

Hlavnou časťou programu Kniha jázd Speedy je modul cestovný príkaz. Funkcia cestovný príkaz umožňuje vyplnenie, editovanie a tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách. Nové zákonom stanovené sadzby cestovných náhrad umožňuje program automaticky aktualizovať priamo z internetu bez nutnosti ich manuálneho zadávania do programu. Nemusíte sa zdržovať hľadaním či existuje nová sadzba a aká je jej výška. Zároveň je v programe ponechaná možnosť tieto údaje zadať alebo editovať aj manuálne.

Pre výpočet stravného a cestovných náhrad obsahuje program kompletný historický vývoj sadzieb stravného a sadzieb cestovných náhrad. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty spätne do minulosti sa automaticky použijú sadzby platné pre daný dátum z minulosti čo umožňuje zadávať/vytvárať cestovný príkaz aj spätne za minulé roky niekoľko rokov dozadu.


(video prezentácia vystavenia cestovného príkazu)
Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty

Automatické počítanie cestovných náhrad v cestovnom príkaze nielen pre tuzemské cestovné príkazy ale aj pre zahraničné cestovné príkazy. Softvér pritom zohľadňuje platnú legislatívu pre užívateľa zo Slovenska a z Česka. Všetky údaje zaevidované v našom programe môžete ľubovoľne spätne upraviť a znovu vytlačiť alebo uložiť do súboru. Pri zmene sadzieb stravného alebo cestovných náhrad sa automaticky prevedie prepočet náhrad v cestách, ktorých sa zmena týka.
Vzhľadom na to, že proces ručného zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre každého užívateľa časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety. Obsahuje možnosť duplikovania už existujúceho cestovného príkazu. Výrazne tak urýchľuje tvorbu ďalšieho nového cestovného príkazu. Postup pri vyplňovaní cestovného príkazu je zhodný s vyplňovaním bežného papierového formulára. Elektronická forma vyplňovania v našom programe spolu s automatickým vyplňovaním tento proces výrazne časovo skracuje.Funkcionalita cestovného príkazu

obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív (pre prípad potreby manuálneho vyplňovania):

  tlačivo pre cestovné príkazy
  tlačivo vyúčtovania cestovných náhrad
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Modul cestovného príkazu ďalej umožňuje

:
 • Priame prepojenie na modul kniha jázd. To umožňuje hromadnú tvorbu cestovných príkazov z existujúcich záznamov v knihe jázd. Prípadne naopak vytvoriť knihu jázd z evidovaných cestovných príkazov.
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz. Bez obmedzenia počtu trás alebo dní.
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi. Obsahuje všetky zákonom požadované informácie.
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva.
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).
 • Plnú podporu pre použitie elektromobilu.
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovného príkazu z už existujúcich jázd je možné použiť funkciu samogenerovania jázd, aj spätne za minulé roky.
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov a jazdného času medzi miestom štartu a cieľa. Nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách.
 • V plnej verzii môžete evidovať neobmedzené množstvo vozidiel a ľubovoľný počet firiem.
 • Všetky tlačové zostavy sú daňovo uznateľné.
 • Program má dlhú tradíciu a je plne overený časom a množstvom užívateľov. Legislatívne aktualizácie sú samozrejmosťou a naviac sú bezplatné.
 • Intuitívna inštalácia a následné jednoduché používanie ktoré zvládne aj menej zdatný užívateľ.

Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať

, môžete najskôr začať so skúšobnou verziou. Stiahnite si  bezplatnú verziu programu Speedy, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať. Dáta zapísané v skúšobnej verzii sa registráciou nestratia a zostávajú v platnosti. Prípadne naopak je ich možné zmazať a v plnofunkčnej verzii môžete pokračovať bez skúšobných údajov.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovného príkazu je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Foto/video ukážky niektorých obrazoviek a funkcií programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky. Na podrobné oboznámenie sa s programom môžete využiť aj doplnkové školenie programu.


Cena programu

:

  typ verzie
  cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 €

(Český zákazníci, ktorí chcú mať fakturovanú sumu v Kč budú vybavený cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)


Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.


Výraz, pojem - cestovný príkaz, čo to vlastne je

Cestovný príkaz (ďalej len CP) je doklad ktorým sa preukazuje vykonanie pracovnej cesty. Príkaz na služobnú cestu (čiže CP) sa vypisuje pred začiatkom pracovnej cesty. Pracovná cesta sa definuje ako vyslanie zamestnanca (alebo SZČO vysiela "sám seba") na služobnú cestu mimo jeho obvyklé miesto práce. Na základe cestovného príkazu má zamestnanec (alebo SZČO) právo na stravné a ďalšie cestovné náhrady. CP slúži tiež ako doklad o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal. Napríklad pre účel riešenia pracovného úrazu. Či sa jeho pracovný čas kryje s časom úrazu ak sa zamestnanec nenachádzal na bežnom pracovisku.
Vyúčtovanie pracovnej cesty je pracovník povinný predložiť zamestnávateľovi po skončení pracovnej cesty do 10 pracovných dní. Forma cestovného príkazu nie je striktne daná. Výška stravného sa určí podľa času stráveného na pracovnej ceste. Aktuálne sadzby stravného (diéty) pre tuzemské služobné cesty v roku 2024 (ak pracovná cesta v tuzemsku trvá jeden kalendárny deň) platné od 1.10.2023 sú:

 • Od 5 do 12 hodín - stravné má hodnotu 7,80 €
 • Nad 12 do 18 hodín - stravné má hodnotu 11,60 €
 • Nad 18 hodín - stravné má hodnotu 17,40 €

Príklad cestovného príkazu a vyúčtovania náhrad za stravné

Zamestnanec vycestoval na pracovnú cestu z Trnavy do Prešova. Z Trnavy vycestoval v pondelok o 14:00 hodine. Naspäť sa vrátil v stredu o 13:30 hodine. Nárok zamestnanca na stravné:

 • V pondelok bol na pracovnej ceste od 14:00 do 24:00 čo je 10 hodín a to predstavuje nárok na stravné vo výške 7,80 €
 • V utorok bol na pracovnej ceste celých 24 hodín čo predstavuje nárok na stravné vo výške 17,40 €
 • V stredu bol na pracovnej ceste do 13:30 čo predstavuje nárok na stravné vo výške 11,60 €
Cestovné príkazy.
Zamestnancovi patrí za celú pracovnú cestu stravné vo výške 36,80 € (7,80 + 17,40 + 11,60).


Pri vystavení CP sa v ňom uvádza:
 • Meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska pracovníka vyslaného na pracovnú cestu.
 • Informácie ohľadom pracovnej cesty. Miesto a čas začatia pracovnej cesty, miesta jednania, účel cesty, miesto a čas skončenia pracovnej cesty.
 • Dopravné prostriedky ktoré boli použité na pracovnú cestu.
 • Poskytnuté zálohy na pracovnú cestu, ich výška zálohy a dátum poskytnutia zálohy.
 • Súhlas pracovníka s vyslaním na pracovnú cestu – podpis pracovníka.

Existujúce náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste platné v roku 2024

Pri tuzemskej pracovnej ceste existuje nárok na


 • Náhradu preukázaných cestovných výdavkov.
 • Náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie.
 • Náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
 • Náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny.
 • Stravné.

Naviac patrí zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste aj


 • Náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí.
 • Náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za odporúčané očkovanie.

Podľa § 14 zákona o cestovných náhradách môže pracovníkovi zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste vreckové v eurách alebo v cudzej mene. Až do výšky 40% stravného poskytnutého pracovníkovi na zahraničnej pracovnej ceste. Vreckové, na rozdiel od ostatných náhrad, nie je povinná cestovná náhrada. Vreckové poskytnuté pracovníkovi je však zdaniteľným príjmom zamestnanca, čo znamená, že o sumu poskytnutého vreckového sa pracovníkovi zvyšuje hrubá mzda. To má dopad na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a aj dopad na výpočet dane zo mzdy pracovníka.

Povinné náhrady za pracovné cesty

, ktoré sú do limitu stanoveného zákonom o dani z príjmov (teda vyššie spomenuté náhrady okrem vreckového do výšky 40%), nepredstavujú pre pracovníka zdaniteľný príjem.

Často kladené otázky

Je v cestovnom príkaze zabezpečený automatický výpočet aj zahraničných cestovných náhrad?

Áno. Softvér automaticky sám prepočíta aj zahraničné stravné platné pre rôzne krajiny. Vyúčtovanie pracovnej cesty prebehne automaticky.

Nemusíte zisťovať aká výška náhrad aktuálne platí pre danú krajinu, to všetko zabezpečí softvér.

Program je určený iba pre firmy alebo aj pre zamestnancov?

Je určený aj pre firmy ale aj pre zamestnancov, ktorí potrebujú zdokumentovať vykonanie služobnej cesty a požiadať tak o preplatenie cestovných nákladov a diét.

Je vhodný pre obe skupiny užívateľov.

Musím sledovať zmenu cestovných sadzieb alebo to zabezpečuje softvér?

Nemusíte sa už o to viac starať. Náš softvér si dokáže aktualizovať každú legislatívnu zmenu sadzieb a aj vás o zmene sadzieb informuje. Či už ide o sadzbu stravného, štatistickej ceny za PHL alebo o sumu amortizačnej náhrady za každý odjazdený km.

Uvedená cena sa platí zvlášť za knihu jázd a zvlášť za cestovné príkazy?

Platí sa iba jeden raz. Uvedená cena je za program Speedy ako celok. Softvér Speedy v sebe obsahuje cestovné príkazy a aj knihu jázd.

Vychádzame tak v ústrety zákazníkom, ktorí získajú dve veci za jednu cenu.