Cestovný príkaz

Ukážky obrazoviek modulu Cestovný príkaz.
Záväzná objednávka programu.
Cestovný príkaz
Cestovné príkazy.

Hlavnou časťou programu Kniha jázd - Speedy je modul cestovný príkaz. Funkcia cestovný príkaz umožňuje vyplnenie, editovanie a tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách. Nové zákonom stanované sadzby cestovných náhrad umožňuje program automaticky aktualizovať priamo z internetu bez nutnosti ich manuálneho zadávania do programu. Nemusíte sa zdržovať hľadaním či existuje nová sadzba a aká je jej výška. Zároveň je v programe ponechaná možnosť tieto údaje zadať alebo editovať aj manuálne.
Pre výpočet stravného a cestovných náhrad obsahuje program kompletný historický vývoj sadzieb stravného a sadzieb cestovných náhrad. Pri vyúčtovaní pracovnej cesty spätne do minulosti sa automaticky použijú sadzby platné pre daný dátum z minulosti čo umožňuje zadávať/vytvárať cestovný príkaz aj spätne za minulé roky niekoľko rokov dozadu.


Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty

 zaevidované v našom programe môžete ľubovolne spätne upraviť a znovu vytlačiť alebo uložiť do súboru. Pri zmene sadzieb stravného alebo cestovných náhrad sa automaticky prevedie prepočet náhrad v cestách, ktorých sa zmena týka. Vzhľadom na to, že proces ručného zadávania cestovného príkazu obsahuje nutnosť vyplňovania viacerých políčok čo je pre každého užívateľa časovo zdĺhavé, program vychádza užívateľovi v ústrety a obsahuje možnosť duplikovania už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne urýchľuje tvorbu ďalšieho nového cestovného príkazu. Postup pri vyplňovaní cestovného príkazu je zhodný s vyplňovaním bežného papierového formulára avšak elektronická forma vyplňovania v našom programe spolu s automatickým vyplňovaním tento proces výrazne časovo skracuje.


Funkcionalita

cestovného príkazu obsahuje aj možnosť tlačenia prázdnych tlačív (pre prípad potreby manuálneho vyplňovania):

  tlačivo cestovného príkazu
  tlačivo vyúčtovania cestovných náhrad
Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér na prezeranie pdf dokumentov môžete si ho stiahnuť.


Modul cestovného príkazu ďalej umožňuje

:
 • Priame prepojenie na modul kniha jázd čo umožňuje hromadnú tvorbu cestovných príkazov z existujúcich záznamov v knihe jázd alebo naopak vytvoriť knihu jázd z evidovaných cestovných príkazov,
 • Hromadnú tlač cestovného príkazu, čo umožňuje vytvoriť aj viacdenný alebo viactrasový cestovný príkaz (bez obmedzenia počtu trás alebo dní),
 • Automatické počítanie cestovných náhrad v cestovnom príkaze,
 • Vytlačený cestovný príkaz má rovnaký vzhľad ako originálne tlačivo bežne používane v praxi a obsahuje všetky zákonom požadované informácie,
 • Možnosť tlače prázdneho tlačiva,
 • Možnosť tlače do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html),
 • Plnú podporu pre použitie elektromobilu,
 • Vzhľadom na automatické vytváranie cestovného príkazu z už existujúcich jázd je možné použiť funkciu samogenerovania jázd, aj spätne za minulé roky,
 • Automatické zisťovanie počtu kilometrov a jazdného času medzi miestom štartu a cieľa, nezisťuje sa priama vzdušná vzdialenosť ale reálna vzdialenosť prejdená po existujúcich cestných komunikáciách,
 • V plnej verzii môžete evidovať neobmedzené množstvo vozidiel a ľubovoľný počet firiem,
 • Tlač daňovo uznateľných tlačových zostáv,
 • Program má dlhú tradíciu a je plne overený časom a množstvom užívateľov pričom sú zabezpečené legislatívne aktualizácie, ktoré sú naviac bezplatné,
 • Intuitívna inštalácia a následné jednoduché používanie ktoré zvládne aj menej zdatný užívateľ.

Ak si chcete náš program najskôr vyskúšať

, začnite so skúšobnou verziou. Siahnite si  bezplatnú verziu programu Speedy, ktorú neskôr stačí už iba zaregistrovať. Dáta zapísané v skúšobnej verzii sa registráciou nestratia a zostávajú v platnosti prípadne naopak je ich možné zmazať a v plnofunkčnej verzii môžete pokračovať bez skúšobných údajov.
Program Kniha jázd – Speedy, ktorý obsahuje modul cestovného príkazu je možné prevádzkovať nielen pod operačným systémom Windows ale aj pod operačným systémom Linux.

Pozrite si

foto/video galériu niektorých obrazoviek programu.
Podrobný popis produktu získate stiahnutím užívateľskej príručky. Na podrobné oboznámenie sa s programom môžete využiť aj doplnkové školenie programu.

(video prezentácia funkcie samogenerovania)Cena programu

:

  typ verzie
  cena (nie sme platcami DPH)
 verzia s možnosťou evidovania 1 auta
 19 Eur
 verzia s možnosťou evidovania 3 áut
 31 Eur
 verzia bez obmedzenia evidovania áut
 44 Eur
 Uvedené ceny platia na evidovanie jednej firmy na jednom počítači.
 Za každú firmu naviac sa pripočíta 50% s pôvodnej ceny za verziu.
 Za každý počítač naviac, na ktorom sa bude používať program sa pripočíta 11 Eur

(zákazníkom z Českej republiky bude fakturovaná suma v Kč cez výhradného partnera dvcomputer s.r.o.)Záväzná objednávka programu Kniha jázd - Speedy.


Výraz/Pojem - cestovný príkaz, čo to vlastne je ?


Cestovný príkaz (ďalej len CP) je doklad ktorým sa preukazuje vykonanie pracovnej cesty. Príkaz na služobnú cestu (čiže CP) sa vypisuje pred začiatkom pracovnej cesty. Pracovná cesta sa definuje ako vyslanie zamestnanca (alebo SZČO vysiela "sám seba") na služobnú cestu mimo jeho obvyklé miesto práce. Na základe cestovného príkazu má zamestnanec (alebo SZČO) právo na stravné a ďalšie cestovné náhrady. CP slúži tiež ako doklad o tom, kde sa zamestnanec v pracovnej dobe nachádzal. Napríklad pre účel riešenia pracovného úrazu (či sa jeho pracovný čas kryje s časom úrazu ak sa zamestnanec nenáchadzal na bežnom pracovisku).
Vyúčtovanie pracovnej cesty je pracovník povinný predložiť zamestnávateľovi po skončení pracovnej cesty do 10 pracovných dní. Forma cestovného príkazu nie je striktne daná. Výška stravného sa určí podľa času stráveného na pracovnej ceste. Sadzby stravného (diéty) pre tuzemské služobné cesty v roku 2021 (ak pracovná cesta v tuzemsku trvá jeden kalendárny deň) sú:

 • Od 5 do 12 hodín - stravné má hodnotu 5,10 eur,
 • Nad 12 do 18 hodín - stravné má hodnotu 7,60 eur,
 • Nad 18 hodín - stravné má hodnotu 11,60 eur.

Príklad

 cestovného príkazu a vyúčtovania náhrad za stravné:

Zamestnanec vycestoval na pracovnú cestu z Trnavy do Prešova. Z Trnavy vycestoval v pondelok o 14:00 hodine. Naspäť sa vrátil v stredu o 13:30 hodine. Nárok zamestnanca na stravné:

 • V pondelok bol na pracovnej ceste od 14:00 do 24:00 čo je 10 hodín a to predstavuje nárok na stravné vo výške 5,10 Eur,
 • V utorok bol na pracovnej ceste celých 24 hodín čo predstavuje nárok na stravné vo výške 11,60 Eur,
 • V stredu bol na pracovnej ceste do 13:30 čo predstavuje nárok na stravné vo výške 7,60 Eur.
Zamestnancovi patrí za celú pracovnú cestu stravné vo výške 24,30 Eur (7,60 + 11,60 + 5,10).