Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Kniha jázd - Speedy


 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70


 Zmeny vo verzii 5.70 oproti verzii 5.60

Šípka.podpora formátu "gpx" pri importe gps dát. Rozšírená prepojitelnosť programu Kniha jázd - Speedy o gps zariadenia typu Garmin atď...

Šípka.pri výbere cieľa jazdy vo funkcii "evidencia jázd" sa vo výberovom okne partnerov zobrazuje aj sídlo a vzdialenosť v km.

Šípka.pri odúhlasovaní výsledkov samogenerovania, ak nebolo vykonané zaokrúhľovanie časov jázd, sa zobrazí kontrolná otázka či sa má aj napriek tomu výsledok samogenerovania odsúhlasiť.

Šípka.v evidencii jázd pribudla vo filtri vodiča možnosť výberu voľby "Nevyplnený vodič" aby bolo možné zobraziť/vybrať iba tie jazdy, ktoré nemajú vyplneného vodiča.

Šípka.v evidencii jázd pribudla pri tlači zostavy "Vyúčt. cestovných výdavkov" možnosť voľby "nezapočítavať PHL". Zostava sa tak dá vytlačit aj iba s cenami, ktoré v sebe neobsahujú náhradu za použitú PHL. Možnosť tlače zostavy aj s cenami náhrad za použitú PHL zostala samozrejme zachovaná.

 Zmeny vo verzii 5.60 oproti verzii 5.50

Šípka.vylepšená spolupráca s gps záznamíkom GPS128Q.

 Zmeny vo verzii 5.50 oproti verzii 5.40

Šípka.menšia výsledná velkosť vytvoreného PDF súboru (pri tlači do PDF)

Šípka.v niektorých prípadoch pri tlači do PDF súboru sa zvislé čiary pretransformovali ako mierne naklonené - vo verzii 5.50 opravené.

Šípka.pri tlači do xls súboru (do Excelu) je potlačené okno kontroly komptability.

Šípka.pri tlači do OpenOffice súboru nastalo významné zlepšenie vzhľadu všetkých typov výstupu.

Šípka.v číselníku vozidiel vylepšený výpočet zostatku PHL v nádrži vozidla.

Šípka.vylepšená kontrola PHL v evidencii jázd.

 Zmeny vo verzii 5.40 oproti verzii 5.30

Šípka.panel rýchleho spustenia funkcií z menu programu (možnosť užívateľského nastavenia).

Šípka.tlačítko vynulovania všetkých nastavených množstiev PHL na začiatkoch a koncoch mesiacov pri zostave "sledovanie spotreby PHL".

 Zmeny vo verzii 5.30 oproti verzii 5.20

Šípka.úprava samogenerovania jázd, pri požiadavke na zmenu parametrov samogenerovania navrhovanou programom: aj v prípade rozšírenia užívateľom požadovaných hodnôt "čas od" a "čas do" sa program snaží dávať jazdy v čo najmenšom časovom rozptyle nad rámec pôvodne požadovaného času a v čo najmenej prípadoch.

 Zmeny vo verzii 5.20 oproti verzii 5.10

Šípka.vynovené grafy. Viac užívateľských nastavení grafu, nový vzhľad. Pre fungovanie grafov už nie je potrebné mať nainštalovaný MS Office.

Šípka.klávesové skratky (hot keys) pre prístup ku tlačidlám na formulári. Napr. Ctrl+S pre zápis, Ctrl+D pre mazanie atď...

Šípka.vylepšené rozmiestňovanie jázd pri samogenerovaní dlhšieho dátumového obdobia u súkromného vozidla.

 Zmeny vo verzii 5.10 oproti verzii 5.00

Šípka.tlačové výstupy do súboru (Word, Excel) podporujú MS Office 2010

Šípka.zapamätávanie zmeneného poradia stĺpcov v zozname záznamov.

 Zmeny vo verzii 5.00 oproti verzii 4.65

Šípka.zapamätávanie filtra zobrazovania.

Šípka.možnosť automaticky nastaviť pred spustením zostavy "Sledovanie spotreby PHL" také parametre zostavy aby bola čo najmenšia úspora alebo nadspotreba PHL.

Šípka.v cestovnom príkaze je možné nastaviť aby sa stravné nepočítalo automaticky na základe číselníka stravného ale aby sa v prípade potreby mohlo zadávať manuálne.

Šípka.v cestovnom príkaze je možné zadávať krátenie stravného o raňajky, obed, večeru alebo o ich ľubovoľnú kombináciu.

Šípka.možnosť importu gps údajov zo súboru *.img formátu NMEA.

 Zmeny vo verzii 4.65 oproti verzii 4.60

Šípka.oprava chyby verzie 4.60 - ak bola voľba "povoliť odchýlku odchodu pravidelnej jazdy..." pri samogenerovaní jázd nastavená na hodnotu 0 (nula) tak sa vo verzi 4.60 samogenerovací proces zablokoval.

 Zmeny vo verzii 4.60 oproti verzii 4.50

Šípka.evidencia motohodín pracovného stroja.

Šípka.možnosť nastavenia aby sa k odchodu každej pravidelnej jazdy pripočítal alebo odpočítal počet minút určený náhodným výberom z intervalu od nula po nastavenú hodnotu. Kvôli väčšej pestrosti a dôveryhodnosti generovaných jázd.

 Zmeny vo verzii 4.50 oproti verzii 4.40

Šípka.dvojklik na zozname záznamov v číselníku partnerov vyvolá okno prídavku knihy jázd.

Šípka.pribudli šípky pre pohyb medzi údajmi v predbežnom výsledku samogenerovanoia jázd.

Šípka.vypnutie prednastaveného duálneho zobrazovania (v pripade potreby je možné v aplikácii znovu zapnúť).

 Zmeny vo verzii 4.40 oproti verzii 4.30

Šípka.pribudlo tlačítko zrušenia novovytváraného záznamu.

Šípka.automatické rozlišovanie súkromných a služobných jázd pri gps importe.

Šípka.nová gps html mapa.

Šípka.možnosť hromadného importu užívateľských gps súradníc.

 Zmeny vo verzii 4.30 oproti verzii 4.20

Šípka.vylepšenie tlačových výstupov do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).

Šípka.odstránenie chyby zlého súčtu celkovej sumy v tlačovej zostave "Vyúčtovanie cestovných výdavkov" v evidencii jázd ak išlo o hodnotu v Eurách (táto chyba sa prejavovala iba vo verzii 4.20).

 Zmeny vo verzii 4.20 oproti verzii 4.10

Šípka.Možnosť zadávania cien paliva a sadzieb za odjazdené km na 3 desatinné miesta.

Šípka.Zapracované nové sadzby stravného plus náhrady za odjazdené km platné od 01.01.2009. (Tieto zmeny sa prejavia iba pri úplne novej inštalácii programu na počítači kde ešte nebol inštalovaný program - inak je potrebné použiť sk-update číselníkov).

Šípka.Výpočty náhrad v EURO prispôsobené novým sadzbám na 3 desatinné miesta.

Šípka.Odstránený problém s registráciou programu pod operačným systémom Windows Vista.

 Zmeny vo verzii 4.10 oproti verzii 3.72

Šípka.umožňuje tlač výstupnej zostavy nielen na tlačiareň alebo obrazovku ale aj do súboru (Word, Excel, OpenOffice, PDF, Html).

Šípka.umožňuje prepojenie s GPS záznamníkom a vytvárať jazdy zaznamenané a sledované družicou.

Šípka.zobrazovanie gps jazdy na grafickej mape.

 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70