Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Kniha jázd - Speedy


 Zmeny vo verzii 8.20 oproti verzii 8.10

Šípka.doplnenie krajín Čína a Thajsko do číselníka krajín a do číselníka zahraničného stravného.

Šípka.cestovné príkazy: to, či sa považuje CP za zahraničný resp. to, či sa na zahraničnom CP budú automaticky počítať náhrady stravného, tak o tom už nerozhoduje pritomnosť zapísaných prechodov cez hranicu ale iba to, či je ako miesto rokovamia vybraná iná krajina (už nie je podmienka aspoň jedného prechodu cez hranice).

Šípka.cestovné príkazy: tlač zoznamu cestovných príkazov do xls súboru sa už netlačí na viacero "sheetov" ale iba do jedného "sheetu".

Šípka.číselník Nákup PHL: hromadný zápis jedného miesta čerpania do viacerých čerpaní PHL naraz.

Šípka.nová verzia systému tlače tlačových zostáv, ktoré sa vytvoria do súborov pdf, doc, xls atď... (čiže ide o výstup mimo tlačiareň a mimo zobrazenia na obrazovku).

 Zmeny vo verzii 8.10 oproti verzii 8.00

Šípka.nastavenie spôsobu pripočítavania km v samogenerovaní jázd.

Šípka.minimalizovanie situácie nepriradenia požadovaného vodiča v samogenerovaní (pri konflikte s inou jazdou vodiča v tom istom čase).

Šípka.vo výsledku optimalizácie stravného sa zobrazuje aj informácia o koľko sa zvýšil sumár stravného.

Šípka.pri dvojliku na detailové políčko EČV(SPZ) v inom formulári ako číselník vozidiel, sa zobrazi detail vozidla.

Šípka.v cestovných príkazoch pribudlo zobrazovanie formy vyplaty doplatku ("v hotovosti" alebo "na účet") na tlačovej zostave vyúčtovania pracovnej cesty.

 Zmeny vo verzii 8.00 oproti verzii 7.70

Šípka.zahraničné cestovné príkazy s automatickým vypočítavaním náhrad.

Šípka.nový číselník zahraničné stravné (s automatickou aktualizáciou).

Šípka.hromadný cestovný príkaz sa tlačí do jedného súboru bez nutnosti odklikávania jednotlivých hromadných CP (pre všetky typy zvoleného výstupu).

Šípka.zamykanie a odomykanie jázd v evidencii jázd.

Šípka.tlačový výstup do PDF formátu má o 70% menší výsledný súbor.

Šípka.firemné logo v číselníku firiem je možné nahrať nielen v BMP formáte ale aj v JPG a PNG.

Šípka.tlačítka vypočítania/prepočítania ceny s DPH a bez DPH v číselníku Nákup PHL.

Šípka.v číselníku partnerov je nový filter na krajinu.

 Zmeny vo verzii 7.70 oproti verzii 7.60

Šípka.v automatickom zisťovaní reálnej vzdialenosti (AZRV) pribudla druhá možnosť zisťovania vzdialenosti. Cez Google Maps API key. Pri tomto spôsobe nenastáva pri častom používaní AZRV dočasné zablokovanie služby.

Šípka.pri zobrazení tlačovej zostavy na obrazovke sa zostava zobrazí vždy maximalizovane na celej obrazovke.

Šípka.evidencia jázd: po každom zápise jazdy sa hneď prepočíta stav PHL po jazde (táto funkcia sa dá zapnúť alebo vypnúť).

Šípka.evidencia jázd: vo filtri zobrazovania je možné pri zvolenom vodičovi určiť "iba tento vodič" alebo "iný vodiči (všetci okrem tohto vodiča)".

Šípka.evidencia jázd: v podporných funkciách pribudli funkcie "suma cestovnych nahrad" a "kontrola nadväznosti".

Šípka.evidencia jázd: vo výsledku samogenerovania jázd je aj informácia o sumáre náhrad (bez stravného, samostatne iba stravné, spoločný súčet) a informácia a vygenerovanom počte km.

Šípka.cestovné príkazy: pri tlači zostavy jednotlivého CP je možné na požiadanie naraz jedným klikom vytvoriť toľko výstupných súborov koľko záznamov (koľko CP) sa práve nachádza v zozname záznamov - bez nutnosti x krát odklikávať túto zostavu.

Šípka.cestovné príkazy: v CP na záložke Trasa 2, 3 a 4 po kliknutí pravým tlačítkom myši na tlačítko vybratia dátumu, nastane automatické vloženie dátumu o jeden deň vyššieho ako je na záložke trasy v predchádzajúcej trase.

Šípka.číselník nákupov PHL: rýchlejše zadávanie vzdialenej lokality ku čerpaniu. Po kliknutí pravým tlačítkom myši nad ikonkou cesty sa automaticky ako vzdialená lokalita nastavý tá lokalita, ktorá bola naposledy priradená ku niektorému čerpaniu PHL.

Šípka.priamo z hlavného menu sa sa dá zavolať funkcia ktorá v jednom zavolaní zistí či existuje novšia verzia programu alebo novšia sadzba (sadzba náhrady za 1 km, sadzba stravného alebo cena PHL zo štastického úradu).

 Zmeny vo verzii 7.60 oproti verzii 7.50

Šípka.v číselníku vozidiel pribudla možnosť navýšenia spotreby PHL o 20% oproti hodnote uvedenej v technickom preukaze. Navýšenie spotreby sa zadáva s platnosťou pre konkrétne obdobie (dátum Od - Do).

Šípka.cena v číselníku "Nákup PHL" sa eviduje s Dph a aj bez Dph.

Šípka.pri hromadnom importe nákupov PHL s tzv. manuálneho zoznamu sa vyžaduje aj vyplnenie nového stĺpca "cena bez Dph".

Šípka.vo výsledku samogenerovania sa zobrazuje aj sumár nákladov bez stravného.

Šípka.kontrola dát v číselníku "Ceny PHL" pri štarte programu. Ak máte staré ceny PHL ponúkne sa možnosť ich automatickej aktualizácie.

Šípka.v automatickom zisťovaní reálnej vzdialenosti (AZRV) pribudol check box na aktualizáciu modulu AZRV na najnovšiu verziu.

 Zmeny vo verzii 7.50 oproti verzii 7.40

Šípka.plná podpora evidencie elektromobilov.

Šípka.notifikácia existencie nových sadzieb stravného a sadzieb náhrad za 1 km (v prípade ich legislatívnej zmeny) a ich automatická aktualizácia.

Šípka.lepšia vizualizácia nastaveného filtra zobrazovania.

Šípka.lepšia vizualizácia použitého vozidla v rôznych funkciách. Okrem Ečv sa zobrazuje aj značka vozidla.

Šípka.možnosť hromadnej tvorby PHL jázd (doteraz bolo možné vytvárať PHL jazdy iba jednotlivo).

Šípka.pri hromadnom importe partnerov a hromadnom importe čerpaní PHL je možnosť otvorenia prázdneho vzorového súboru s popisom.

 Zmeny vo verzii 7.40 oproti verzii 7.30

Šípka.v evidencii jázd pribudol v zozname záznamov stĺpec "stav PHL" kde sa zobrazuje vypočítaný stav PHL po jazde.

Šípka.v tlačových zostavách knihy jázd je možnosť zobrazenia/nezobrazenia stĺpca "stav PHL".

Šípka.v evidencii jázd pribudla možnosť optimalizácie stravného ktorá na žiadosť užívateľa pozmení čas jázd tak aby v danom jazdnom dni vznikol nárok na stravné (rôzne úrovne výšky stravného).

Šípka.v číselníku partnerov pribudla funkcia hromadného zápisu partnerov zo zoznamu najväčších miest, ktorá uľahčuje a zrýchľuje vyplňovanie číselníka partnerov.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného importu partnerov s externého zoznamu.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného vyplnenia dôvodov jázd pre všetkých partnerov.

Šípka.v číselníku partnerov pribudla možnosť hromadného automatického zisťovania vzdialenosti a dĺžky času jazdy ku partnerovi pre všetkých partnerov naraz (odpadá pracné manuálne zisťovanie vzdialenosti pre každého partnera samostatne).

Šípka.v cestovných príkazoch sa pri výbere miest odchodu a príchodu zobrazuje širšie výberové okno s viac informáciami.

Šípka.možnosť vybrať spolucestujúceho v cestovných príkazoch z číselníka partnerov cez pomocné tlačítko.

Šípka.v evidencii záznamov je možnosť vybrať dôvod jazdy zo zoznamu doteraz použitých dôvodov jázd.

Šípka."redizajn" tlačových zostáv.

 Zmeny vo verzii 7.30 oproti verzii 7.20

Šípka.rozšírená prepojitelnosť programu Kniha jázd - Speedy o gps zariadenia typu GPS Dozor.

Šípka.možnosť importu ďalšej palivovej karty: Shell Fleetcor.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o možnosť "bez jázd vytvorených z cestovného prikazu".

 Zmeny vo verzii 7.20 oproti verzii 7.10

Šípka.možnosť používania prívesného vozíka (pri jeho použití je suma náhrad za 1km o 15% vyššia).

Šípka.možnosť importu ďalších palivových kariet: OMV, Slovnaft, Shell Up a možnosť importu palivovej karty CCS aj v dátovom formáte csv.

Šípka.možnosť importu čerpaní PHL z manuálne vytvoreného zoznamu čerpaní PHL --> zrýchlenie manuálneho zadávania čerpania PHL.

Šípka.vylepšený beh funkcie "Kontrola PHL" v evidencii jázd.

Šípka.vylepšený beh funkcie "Prepočet jázd" v evidencii jázd. Možnosť voľby či sa prepočíta iba stav tachometra alebo aj cestovné náhrady a možnosť obmedzenia prepočtu jázd iba pre jedno vozidlo --> zmenšenie času behu prepočtu.

Šípka.v číselníku "Vozidlá" pribudlo nastavenie zdroja cien PHL. Určuje sa či sa pre dané vozidlo bude brať cena PHL podľa bločkov PHL alebo podľa cien PHL zo štatistického úradu.

Šípka.v číselníku "Vozidlá" pribudlo pre súkromné vozidlo nastavenie či jeho jazdy majú mať väzbu na čerpania PHL alebo pôjde o voľné jazdy bez väzby na čerpania PHL. To znamená, že keď užívateľ programu chce, aby sa pri samogerovaní jázd aj pre súkromné vozidlo zohľadnovali čerpania PHL tak si už vozidlo nemusí dočasne prenastaviť na firemné vozidlo.

Šípka.v číselníku "Nákup PHL" pribudla možnosť triedenia dát aj nad stĺpcom "Poznámka".

Šípka.pri tvorbe PHL jazdy je možné vybrať vodiča, ktorý sa použije v PHL jazde + program si pamätá posledný výber vodiča.

 Zmeny vo verzii 7.10 oproti verzii 7.00

Šípka.v číselníku "Nákup PHL" pribudlo políčko "miesto čerpania" a tlačítko vytvorenia tzv. priamej PHL jazdy.

Šípka.samogenerovanie jázd zohľadňuje miesto čerpania PHL.

Šípka.pribudla možnosť načítania čerpaní PHL z palivovej karty.

Šípka.plynulá tlač hromadného cestovného príkazu na tlačiareň. Pri viacstranovom hromadnom CP odpadáva odklikávanie každého CP pri výstupe na tlačiareň.

Šípka.samogenerovanie jázd umožňuje generovať samostatne iba pravidelné jazdy bez generovania bežných náhodných jázd.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o zobrazovanie jázd konkrétneho pôvodu (manuálne vytvorené jazd, vygenerované jazdy, jazdy z gps dát, atď...).

Šípka.v tlačovej zostave kniha jázd, pribudla možnosť samostatného stĺpca na zobrazenie vykonaného čerpania PHL (voľba medzi samostatným stĺpcom a vpisovaním údaju do stĺpca ciela jázd).

Šípka.zapamätávanie posledného nastavenia parametrov tlačových zostáv.

Šípka.v číselníku volných dní pribudla možnosť viazať voľný deň iba na jedno konkrétne vozidlo, pribudla možnosť filtrovania údajov.

Šípka.v číselníku volných dní v tlačovej zostave "Zostava jazdnych dni" pribudli podrobnejšie informácie o víkendových a sviatočných dňoch a hodinách.

Šípka.v číselníku vozidiel pribudlo evidovanie stavu (aktívny, neaktívny).

Šípka.v číselníku vozidiel pribudla možnosť filtrovacieho kritéria "stav" a "vyradenie z prevádzky".

Šípka.nezobrazovanie vozidla vo výberových formulároch ak má nastavený neaktívny stav (predtým to bolo viazané ma dátum vyradenia), skrátenie zoznamu vozidiel o už nepoužívané vozidlá.

Šípka.v číselníku vodičov pribudla možnosť filtrovacieho kritéria "stav".

 Zmeny vo verzii 7.00 oproti verzii 6.70

Šípka.program je možné používať cez vzdialenú pracovnú plochu (RDP prístup).

Šípka.v číselníku vozidiel sa objem nádrže zmenil na 4 miestne číslo takže je možné zadať objem nádrže väčší ako 999 Litrov (dôležité pre kamióny).

Šípka.nezobrazovanie vozidla vo výberových formulároch ak má vozidlo zadaný dátum vyradenia z prevádzky (skrátenie zoznamu vozidiel o už nepoužívané vozidlá).

Šípka.v číselníku vodičov pribudlo evidovanie posledne absolvovaného školenia vodičov, možnosť plánovania nasledujúceho školenia vodičov, a evidovanie stavu vodiča (aktívny, neaktívny).

Šípka.nezobrazovanie vodiča vo výberových formulároch ak má nastavený neaktívny stav (skrátenie zoznamu vodičov o už nepoužívaných vodičov).

Šípka.rozšírenie systému upozorňovania na blížiacu sa plánovanú prevádzku aj o upozorňovanie na blížiace sa plánované školenie vodiča.

Šípka.v evidencii jázd rozšírené filtrovacie kritérium o zobrazovanie konkrétneho typu dňa (víkend, pracovný deň, pondelok, utorok, streda, štvrtok. piatok, sobota, nedeľa).

Šípka.dátumy použité v trasách cestovného príkazu je možné automaticky vyexportovať do číselníka volných dní.

Šípka.v cestovných príkazoch je možné jedným kliknutím vytvoriť návratovú cestu s predchádzajúcej trasy.

Šípka.systém automatického upozorňovania na prípadnú novšiu verziu programu.

Šípka.vylepšené rozmiestňovanie jázd pri samogenerovaní dlhšieho dátumového obdobia.

Šípka.zmena licenčných podmienok. Licencia sa udeľuje na 1 rok. Následne sa každý rok môže predlžovať po úhrade ročného licenčného poplatku.
 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10

 popis zmien medzi staršími verziami 3.72 - 2.70