Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.

Zoznam zmien medzi jednotlivými verziami programu

Kniha jázd - Speedy


 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10


 Zmeny vo verzii 3.72 oproti verzii 3.71

Šípka.zapracované nové sadzby stravného plus náhrady za odjazdené km platné od 01.06.2008 a nastavený konverzný kurz EUR/Sk. Tieto zmeny sa prejavia iba pri úplne novej inštalácii programu na počítači kde ešte nebol inštalovaný program. Pri prechode z nižšej verzie je nutné zadať konverzný kurz (30,1260) a nové sadzby stravného a náhrady za odjazdené km platné od 01.06.2008 do programu manuálne (automatické prepísanie v tabuľke údajov firmy by spôsobilo nežiaduce prepísanie už evidovaných informácií o firme poprípade prepísanie evidovaných sadzieb ktoré mohli byť upravené užívateľom a tým by sa užívateľom vykonané zmeny stratili).

Šípka.odstránené pevné nastavenie hodnoty "01.01.2007" v políčku "Dátum od" vo filtri zobrazovania v evidencii jázd, ktoré sa vyskytovalo vo verzii 3.71.

 Zmeny vo verzii 3.71 oproti verzii 3.70

Šípka.pri samogenerovaní jázd alebo pri výbere partnera do jazdy sa prenáša do ciela jazdy okrem názvu partnera a sídla (mesta) partnera aj ulica sídla partnera.

Šípka.vylepšený proces samogenerovania jázd pre súkromné aj firemné vozidlá.

Šípka.v systéme upozorňovania na blížiacu sa plánovanú prevádzku vozidla pribudla možnosť plánovania prevádzky aj podľa stavu tachometra.

Šípka.vo fixných jazdách pribudla možnosť vyplňovania nocľažného.

 Zmeny vo verzii 3.70 oproti verzii 3.65

Šípka.program je plne pripravený pre prechod na EURO a pre používanie EURO meny.

Šípka.duálne zobrazovanie v režime Sk/EUR a neskôr aj EUR/Sk

Šípka.pribudla nová funkcia GRAFY ktorá umožňuje vytváranie a porovnávanie grafických výstupov za rôzne obdobia.

Šípka.predpokladaný stav nádrže vozidla sa dá zistiť k ľubovoľne zadanému dátumu a nie iba k aktuálnemu dátumu.

Šípka.v evidencii jázd pribudla nová funkcia zisťovania pretečenia alebo nedostatku PHL v už zapísaných jazdách (doteraz bola táto možnosť iba pri samogenerovaní jázd).

Šípka.v evidencii jázd je možné evidovať v jazde aj informáciu o nocľažnom.

Šípka.v tlačovej zostave "Vyúčt.cestovných výdavkov" (v evidencii jázd) sa tlačí aj nocľažné.

 Zmeny vo verzii 3.65 oproti verzii 3.61

Šípka.v tlačovej zostave "Vyúčtovanie cestovných výdavkov..." (vo funkcii evidencia jázd) pri zadanom parametri "použiť priemernú cenu PHL", sa údaj "Sadzba za 1km" doteraz počítal s okrem iných údajov aj s údajov celkový počet km a kombinovaná spotreba PHL. Od verzie 3.65 sa berie do úvahy aj rozdelenie celkového počtu km jazdy na km v meste, na km mimo mesta a na nepriradené km. Tým pádom aj výpočet údaju "Sadzba za 1 km" je kombináciou výpočtov "km v meste a spotreba v meste", "km mimo mesta a spotreba mimo mesta" a "nepriradené km a kombinovaná spotreba". Po vypočítaní týchto troch čiastkových údajov sa stanový výsledný údaj "Sadzba za 1 km". Tým pádom zostava "Vyúčtovanie cestovných výdavkov..." dáva presnejšie výsledky.

 Zmeny vo verzii 3.61 oproti verzii 3.51

Šípka.od verzie 3.61 je možné Knihu jázd - Speedy používať aj pod operačným systémom Linux.

Šípka.ak sa pri prepočte jázd v evidencii jázd nájde jazda s nulovým počtom km, zobrazí sa upozornenie po ukončení celého prepočtu.

Šípka.v číselníku nákupov PHL pribudla nová funkcia prenosu evidovaných čerpaní PHL do príslušných jázd v evidencii jázd.

Šípka.odstránená chyba z verzie 3.50 a 3.51 pri výpočte "úspory" a "nadspotrebe" v zostave "Sledovanie spotreby PHL", ktorá sa vyskytovala ak sa zostava spúšťala s parametrom "podľa určenia jednotlivých km"

 Zmeny vo verzii 3.51 oproti verzii 3.50

Šípka.pri použití samogenerovania jázd vylepšené proporcionálnejšie rozmiestňovanie jázd súkromného vozidla v zadanom dátumovom období.

Šípka.vylepšený prenos údajov z evidencie jázd do cestovných príkazov.

Šípka.akceptovanie všetkých filtračných kritérií pri hromadnej tlači v cestovných príkazoch.

 Zmeny vo verzii 3.50 oproti verzii 3.42

Šípka.zmena spôsobu registrácie. Novopriradený registračný kľúč zostáva v platnosti aj po reinštalácii operačného systému a pod. Odpadá nutnosť opätovného vyžiadania inštalačného čísla po reinštaláci.

Šípka.pridaná nová tlačová zostava JAZDNÉ DNI. Umožňuje prehľad o počte jazdných dní za zvolených vodičov.

Šípka.v cestovnom príkaze, pri tlači hromadného vyúčtovania cestovného príkazu a pri tlači vyúčtovania cestovných výdavkov v evidencii jázd pribudla možnosť voľby výpočtu stravného buď vzhľadom na každú jednu jazdu, alebo vzhľadom na celý deň.

Šípka.možnosť zaokrúhlenia vygenerovaných jázd na celé päťminútovky.

Šípka.tlačovú zostavu "Sledovanie spotreby PHL" je možné spúšťať aj za jednotlivé mesiace a nielen za celý rok.

Šípka.v tlačovej zostave "Sledovanie spotreby PHL" pribudla možnosť automatického zisťovania zostatkov v nádrži vozidla.

Šípka.podrobnejšie údaje v tlačovej zostave "Sledovanie spotreby PHL", ak sa pre výpočet používa spotreba s voľbou "podľa určenia jednotlivých km".

Šípka.pribudol systém sledovania a ochrany vykonaných zmien v údaji.

Šípka.automatická archivácia dát pri ukončení programu, ak neboli dáta už dlhšiu dobu archivované užívateľom.

Šípka.možnosť hromadného vkladania údajov do číselníka voľných dní za požadované dátumové obdobie.

 Zmeny vo verzii 3.42 oproti verzii 3.4x

Šípka.aktualizácia sadzieb cien stravného platných od 1.1.2006.

Šípka.mozňosť duplikácie už zapísaného záznamu v evidencii jázd bez nutnosti vypĺňania všetkých políčok.

Šípka.v číselníku "Nákup PHL" pribudla možnosť zápisu poznámky k čerpaniu PHL.

Šípka.v tlačovej zostave "Zoznam cestovných príkazov" pribudol údaj o celkovej sume cestovného príkazu a aj údaj o súčte celkových cien cestovných príkazov zahrnutých v tejto zostave.

Šípka.zmena rýchleho vyhľadávania v pomocnom výberovom okne partnerov. Rýchle vyhľadávanie nereaguje iba na prvé písmeno názvu partnera, ale na ľubovolný počet začiatočných znakov.

Šípka.odstránená chyba z verzie 3.40 pri hromadnom prenose údajov z evidencie jázd do cestovných príkazov.

 Zmeny vo verzii 3.40 oproti verzii 3.30

Šípka.možnosť rozdelovania jednotlivých km, na km v meste a km mimo mesta.

Šípka.vznik novej tlačovej zostavy "Rozpis km a PHL".

Šípka.možnosť plánovania jednotlivých prevádzok vozidla.

Šípka.vznik systému upozorňovania na blížiacu sa plánovanú prevádzku.

Šípka.vznik systému upozorňovania na plánovanú prevádzku, ktorá už mala byť vykonaná.

Šípka.pribudlo mazacie tlačítko vo vyhladávacom formulári.

Šípka.v tlačovej zostave "Sledovanie spotreby PHL" pribudla možnosť automatického výberu spotreby PHL podľa určenia jednotlivých km v jazde.

Šípka.vylepšenie vzhľadu výstupných xls súborov.

 Zmeny vo verzii 3.30 oproti verzii 3.2x

Šípka.možnosť automatickej tvorby cestovných príkazov z existujúcich jázd v evidencii jázd (hromadne aj jednotlivo).

Šípka.možnosť hromadnej automatickej tvorby jázd z existujúcich cestovných príkazov (doteraz sa dalo iba jednotlivo).

Šípka.zapamätávanie naposledy použitých parametrov samogenerovania.

Šípka.vylepšenie procesu samogenerovania jázd.

Šípka.vylepšenie spracovania fixných jázd.

Šípka.vo funkcii "Cestovné príkazy" pribudla možnosť zadávania údajov do filtra zobrazovania cez tlačítka.

Šípka.v prehľade vygenerovaných jázd pribudla možnosť zmeny času jazdy.

Šípka.možnosť vrátenia pôvodných dát v číselníku "Volné dni".

Šípka.tlačová zostava "Vyúčt.cestovných výdavkov" (so stravným aj bez) sa dá použiť aj pre firemné vozdilo.

Šípka.zoznam odstránených chýb z verzie 3.2x (3.22 a 3.20):
- duplicita PHL v samogenerovaní jázd pri firemnom vozidle
- "zamŕzanie" počas samogenerovania jázd pri zaškrtnutej voľbe "Kontrola na pretečenie .."
- vynechavánie informácie o vodičovy pri zapisovaní novej jazdy v evidencii jázd

 Zmeny vo verzii 3.2x oproti verzii 3.10

Šípka.vznik nového číselníka VODIČI. Umožňuje evidenciu vodičov a ich následné priraďovanie k jednotlivým jazdám.

Šípka.v samogenerovaní jázd pribudla možnost zadávania pravidelnej jazdy (napr. pre využitie zapisovania pravidelnej cesty do práce a z práce)

Šípka.v samogenerovaní jázd pribudla možnost priraďovania vodičov k vygenerovaným jazdám. Určí sa či pôjde o náhodný výber, alebo o cielené zapisovanie konkrétneho vodiča.

Šípka.možnosť hromadnej tlače cestovných príkazov a vyúčtovania pracovných ciest.

Šípka.v evidencii jázd v tlačovej zostave 'Sledovanie spotreby PHL' sa dá zadávať stav nádrže na začiatku mesiaca. Tým je zostava použiteľná aj pre tých ktorý nedodržiavajú 'zásadu' prázdnej nádrže na začiatku mesiaca.

Šípka.v zostave 'Vyúčtovanie cestovných výdavkov' pribudla možnosť výpočtu stravného.

Šípka.v zostave 'Vyúčtovanie cestovných výdavkov' je výsledná suma cestovných výdavkov automaticky zaokrúhlovaná na celé päťdesiat halierniky.

Šípka.kompletná lokalizácia do českého jazyka.

Šípka.v číselníku Vozidiel pribudol údaj o počiatočnom stave nádrže a tým pádom sa zvýšila vierohodnosť údaju o zostatku PHL v nádrži vozidla.

Šípka.v cestovných príkazov sa údaje o Mene, Bydlisku, Osobnom čísle, Útvare, Tel.čísle a pracovnom čase dajú zadávať pomocou číselníka vodičov a tým pádom odpadá pracné manuálne vyplňovanie týchto políčok.

Šípka.dáta z jednotlivých tlačových zostáv sa dajú preniesť do xls súboru (Excel).

 Zmeny vo verzii 3.10 oproti verzii 3.00

Šípka.pridaná nová funkcia CESTOVNÉ PRÍKAZY. Umožňuje evidenciu a tlač cestovného príkazu ako aj vyúčtovania pracovnej cesty.

Šípka.vznik nového číselníka STRAVNÉ.

Šípka.v prevádzke vozidla pribudla nová tlačová zostava - Náklady na 1 km a 1 deň.

Šípka.v evidencii jázd pribudla nová tlačová zostava - Sledovanie spotreby PHL.

Šípka.farebné vyznačovanie jázd v evidencii jázd na základe pôvodu ich vzniku. Jazdy vzniknuté samogenerovaním majú inú farbu atď... (táto schopnosť sa dá vypnúť ak si ju neželáte).

Šípka.v evidencii jázd pribudol údaj o druhu jazdy (súkromná,služobná).

Šípka.v evidencii jázd sa môžu hodnoty do políčok Odchod a Príchod vyberať aj z číselníka partnerov.

Šípka.možnosť kontroly pretečenia PHL v nádrži, a kontroly nedostatku PHL v nádrži pri samogenerovaní jázd.

Šípka.podrobnejšie nastavenie vynechávaných dní v samogenerovaní jázd.

Šípka.v samogenerovaní jázd pribudla možnosť voľby, či sa jazdy majú vygenerovať ako súkromné, alebo služobné.

Šípka.možnosť samogenerovania jázd aj za obdobie v ktorom sú už v evidencii jázd evidované jazdy. Je možnosť tieto jazdy presunúť do fixných jázd - netreba ich vždy mazať.

Šípka.informácia o základnej sadzbe na 1 km sa presunula z číselníka áut do samostatného číselníka SADZBY NÁHRAD. Tým pádom sa uľachčuje generovanie jázd za minulé roky.

Šípka.v číselníku áut pribudol údaj o druhu vozidla (osobné, nákladné atď ...).

Šípka.pri prepočte tachometra v evidencii jázd sa zároveň prepočítavajú náhrady za jazdu vo všetkých jazdách na základe akuálnych údajov (používané kvôli prípadnej zmene základnej náhrady na 1 km za obdobie ktoré už bolo evidované, alebo pri zmene už evidovaných cien PHL).

Šípka.v číselníku partnerov pribudol filter údajov. Dajú sa vyfiltrovať partneri, ktorý majú neúplne vyplnené políčka v prídavku jázd a naopak.

Šípka.vo funkcii Firma pribudlo políčko Mena. Vpisuje sa doň informácia o používanej peňažnej mene, ktorá sa v prípade potreby tlačí na jednotlivých tlačových zostavách. Aj vďaka tomuto sa stáva program Kniha jázd - Speedy použiteľný aj pre užívateľov v Českej republike.
 Zmeny vo verzii 3.00 oproti verzii 2.70

Šípka.pridaná nová funkcia PREVÁDZKA VOZIDLA. Umožňuje evidenciu a podrobný prehľad nákladov na prevádzku vozidla.

Šípka.informácia a aktuálnom stave množstva PHL v nádrži vozidla

Šípka.možnosť zadávania miesta odchodu a príchodu v jednotlivých jazdách a tým pádom možnosť evidovania viacdennej jazdy.

Šípka.viditeľné označenie stĺpca v zozname záznamov, podľa ktorého je vykonávané zoraďovanie údajov. Označenie stĺpca je zapamätané aj pre opätovné použitie konkrétneho okna.

Šípka.v číselníku partnerov možnosť zasielania emailov a pripájania sa na www stránky evidovaných partnerov.

Šípka.vo funkciách "Číselník Partnerov", "Číselník Ceny PHL, "Číselník Nákup PHL", "Evidencia jázd", "Prevádzka vozidla" doplnená možnosť filtra zobrazovania.

Šípka.nový spôsob zálohovania dát do formátu ZIP (staré archívy budú nečitateľné preto si vytvorte aktuálne archívy dát).

Šípka.program sa zmenil na shareware, ktorý je možné voľne distribuovať a rozširovať oddelene bez registračného kľúča. Pre komerčné využitie zostáva nutnosť zaplatenia nadobúdacieho poplatku.

Šípka.možnosť zmeny názvov jednotlivých používaných PHL.

Šípka.možnosť zmeny veľkosti hlavného okna aplikácie.

Šípka.zapamätávanie otvorených okien aplikácie v momente jej ukončenia a ich automatického otvorenia v momente jej opätovného štartu.

Šípka.zapamätávanie veľkostí a pozícií jednotlivých okien aplikácie.

 popis zmien medzi novšími verziami 8.20 - 7.00

 popis zmien medzi staršími verziami 6.70 - 6.00

 popis zmien medzi staršími verziami 5.70 - 4.10