Vyberte si z ponuky našich programov, alebo si dajte "ušiť" softvér na mieru. Využite možnosť stiahnutia a vyskúšania programov.
Spoločnosť Kamar software.
SK ►
CZ
Všeobecné obchodné podmienky


 Objednávanie softvéru:

Záujemca o softvér

si objednáva softvér na základe objednávky, ktorú je možné zaslať poštou, e-mailom, alebo vyplnením objednávky na našom webe. Objednávku je možné vykonať i telefonicky, avšak aj v tomto prípade objednávka musí byť potvrdená e-mailom, alebo prostredníctvom pošty. Objednávka sa stáva záväznou aj bez potvrdenia zo strany Kamar softwaru. Objednávateľ odoslaním objednávky zároveň prehlasuje, že si je vedomý záväznosťou objednávky a súhlasí s ňou. Odoslaná objednávka predstavuje záväzok záujemcu o softvér, prevziať objednaný softvér v zmysle podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach a zaplatiť uvedenú cenu.


 Odovzdanie a prevzatie softvéru:

Softvér vyvinutý

spoločnosťou Kamar software (napr. program Kniha jázd - Speedy) sa nedodáva fyzicky okrem výnimky keď si zákazník priamo v objednávke vyžiada inštalačné CD. Ak si zákazník nevyžiada inštalačné CD znamená to, že si softvér stiahne sám z nášho webu v sekcii download. Obsah inštalačného CD je zhodný s tým čo sa nachádza v sekcii download. Aplikácie vyvinuté spoločnosťou Kamar software sú shareware a môžu sa voľne šíriť. Ak chcete aplikácie vyvinuté spoločnosťou Kamar software používať na komerčné účely a plne využívať všetky ich funkcie, musíte si ich zaregistrovať. Nezaregistrovaný shareware má niektoré funkčné obmedzenia.
Ak si objednáte softvér, ktorý nebol vyvinutý spoločnosťou Kamar software tak softvér bude dodaný formou dobierky alebo osobným prevzatím v sídle spoločnosti Kamar software. Pre softvér nevyvinutý spoločnosťou Kamar software bude doba dodania oznámená po oboznámení sa s druhom požadovaného softvéru.


 Cena softvéru:
Výška ceny softvéru je na našom webe uvedená v cenníku a aj pri každom softvéry osobitne a obsahuje ju aj vypĺňaná objednávka prostredníctvom nášho webu s výnimkou softvéru nevyvinutým spoločnosťou Kamar software. V tom prípade bude cena a dodacia doba oznámená dodatočne po oboznámení sa s druhom požadovaného softvéru. Ceny v cenníku (a aj zvlášť uvedené pri každom produkte) sú uvedené bez DPH v EUR, ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zároveň zákazník berie na vedomie že spoločnosť Kamar software nie je platcom DPH.


 Platobné podmienky:
Na základe objednávky softvérového produktu vystaví spoločnosť Kamar software faktúru na predajnú cenu softvéru podľa platného cenníka, obsahujúcu dátum splatnosti a číslo bankového účtu, na ktorý má byť predajná cena uhradená. Kamar software posiela faktúry v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak si zákazník vyžiada faktúru v papierovej forme bude mu zaslaná poštou na adresu uvedenú v objednávke ak zákazník neuvedie inú korešpondenčnú adresu.
Zákazník je povinný uhradiť cenu za softvérový produkt v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Ak nie je lehota splatnosti uvedená na faktúre, je faktúra splatná do 14 dní od dátumu vystavenia. Fakturovaná predajná cena je považovaná za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet spoločnosti Kamar software uvedený na faktúre. Až do úplného zaplatenia predajnej ceny za softvérový produkt zostáva softvérová licencia na tento produkt vo výlučnom vlastníctve Kamar software. Zákazník získava právo používať softwarový produkt spoločnosti Kamar software na komerčné účely až po úplnom zaplatení predajnej ceny.


 Reklamácia softvéru:

Zákazník má právo

reklamovať poškodené inštalačné médium (ak si ho vyžiadal v objednávke softvéru) spôsobené necitlivým poštovým doručením. Kamar software nezodpovedá za inštalačné médium po nainštalovaní softvéru. Obsah, možnosti a funkcie zakúpeného softvéru možno reklamovať len ak sú v rozpore s užívateľskou príručkou, ktorá prináleží k danej verzii programu.
Kamar software nezodpovedá za vady softvéru, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho uskladnenia, nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania softvéru. Kamar software nezodpovedá za prípadnú stratu dát. Softvér vyvinutý spoločnosťou Kamar software obsahuje funkciu na zálohovanie dát. Realizácia zálohovania dát je plne v kompetencii a zodpovednosti zákazníka.


 Používanie pod rôznymi operačnými systémami:
Všetky aplikácie vyvinuté spoločnosťou Kamar software sú použiteľné pod operačným systémom Windows a niektoré aj pod operačným systémom Linux. Pri prevádzkovaní programu musia byť dodržané podmienky používania pre operačný systém Windows poprípade podmienky používania pre operačný systém Linux. Podľa toho pod ktorým operačným systémom sa daná aplikácia prevádzkuje. Užívateľ zároveň prehlasuje, že si je vedomý niektorých obmedzení pod operačným systémom Linux.


 Záverečné ustanovenia:
Zákazník berie na vedomie, že softvér je predmetom autorských práv a jeho použitie je podmienené súhlasom s licenčnou zmluvou ktorej znenie je zobrazené počas inštalácie programu. Zákazník je oprávnený používať softvér len v rámci rozsahu udelenej Licencie, v súlade s jeho účelovým určením a len pre jeho vlastné interné potreby.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2024. Kamar software má vyhradené právo tieto Všeobecné obchodné podmienky dopĺňať a meniť.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu kamar@kamar.sk